Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 9.00 / 10 (44 hlasů)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 20. 04.2011
Otevřeno: 85250x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Rozbory knih
Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky

Detailní rozbor této knihy k ústní části státní maturity z českého jazyka.

1. Literární druh

 • epika, próza
 • Ostře sledované vlaky jsou epické dílo, výňatek zachycuje souvislý děj, text je členěn na věty a odstavce, výrazovou formou je tedy próza.
 1. Literární žánr

  • střední žánr prozaické epiky, novela

   • Novela je rozsahem střední prozaický žánr. Odbočky od hlavní dějové linie a popisné pasáže jsou omezeny na minimum, příběh směřuje k výrazné pointě. Děj novely se obvykle odehrává v krátkém časovém úseku, v příběhu vystupuje omezený počet postav.

  • Ostře sledované vlaky představují žánr střední epiky, občasné odbočky od souvislé dějové linie představují zejména vzpomínky hlavního hrdiny, děj však směřuje k výrazné pointě, jak je z konkrétního úryvku patrné. Charaktery jednotlivých postav příběhu jsou od počátku dané, v průběhu děje se příliš nemění. Výjimkou je hlavní hrdina, jehož přerod z naivního, přecitlivělého chlapce v muže je i ústředním tématem knihy.

 2. Literární směr/sloh

  • česká literatura v letech 1958 - 1968, druhá vlna válečné prózy

  • Ostře sledované vlaky vyšly v roce 1965, tedy v době, v níž došlo (během let 1958 - 1968) k jistému oslabení moci komunistické vlády, a tím k částečnému uvolnění kontroly nad oficiálně vydávanými pracemi. Pozdější Hrabalovy knihy ze 70. let (např. román Obsluhoval jsem anglického krále či prózy Příliš hlučná samota a Postřižiny) mohly vyjít pouze v samizdatu a exilu. Z výňatku je patrné, že se Ostře sledované vlaky mimo jiné zabývají tématikou druhé světové války i pocity hlavního hrdiny, lze je tedy zařadit do linie tzv. druhé vlny válečné prózy.

 3. Jazyk - Stylistická charakteristika textu

  • kontrast, tragikomika, erotika, černý humor, nekonečný proud řeči, obecná čeština

  • Ostře sledované vlaky jsou v Hrabalově prozaickém díle spíše výjimkou, ve většině ostatních próz (např. v próze Taneční hodiny pro starší a pokročilé, která je tvořena pouze jedinou nekonečnou větou) chybí souvislá dějová linie, děj se rozpadá na množství epizod, které jsou zachyceny nekonečným proudem řeči. Autor se snaží o poetizaci všednosti, často užívá kontrastů v rovině obsahové (častý je střet motivů krásy a ošklivosti, hrůzy a naděje či krutosti a něhy) i formální (zejména v mísení básnických metafor s obecnou češtinou i vulgarismy). Spisovatel se ve svém díle nevyhýbá erotice, černému humoru ani tragikomickým scénám, hrdiny svých příběhů volí zejména z periferie společnosti.

  • Zásadní znaky Hrabalova autorského stylu je možné najít i ve výňatku. Lze zde nalézt protikladné motivy (např. klidu a ticha vedle crčící krve, medailonu se čtyřlístkem vedle narůstajícího hřibovitého oblaku po výbuchu nálože atd.), v rovině syntaktické se pak objevují dlouhá souvětí, připomínající pro Hrabala typický nekonečný proud řeči. Z hlediska lexikálního výňatek obsahuje výrazy spisovné i obecné češtiny. Tragikomické vypointování novely je patrné z poslední věty výňatku i knihy (Měli jste sedět doma, na prdeli...).

 4. Jazyk - Slovní zásoba

  • spisovná (hovorová, neutrální, knižní) čeština, vulgarismy

  • Výňatek se vyznačuje využitím zejména jazykových prostředků spisovné češtiny - většinou jde o výrazy neutrální a hovorové (např. civil), výjimečně knižní (). V pointě se objevuje vulgarismus (na prdeli), jehož použití je nečekané a kontrastuje se situací, v níž se hrdina nachází. Zvláštně působí např. použití slov se symbolickou hodnotou - medailonek (symbol rodinných pout) a čtyřlístek (symbol štěstí) - i samotný popis medailonu ve spojení s paralelně probíhající hrůzou. V souvislosti s líčením utrpení hlavního hrdiny Hrabal využívá mimo jiné kakofonického (nelibozvučného) spojení hlásek cr, chr ve výrazech crčet a chrčet. Ve výňatku se dále objevuje záměrné nadužívání spojky a, ukazovacího zájmena ten a jeho tvarů i kupení přísudků pro sugestivnější popis situace, přiblížení se hovorové řeči i větší dějový spád (syčel a hvízdal, a oddychoval jsem a začal jsem se dusit atd.). Nezvykle působí spojení expresivního slovesa kuckat se zvratným zájmenem se. Jako básnický prostředek lze hodnotit např. přirovnání ožehnutá díra jako modrý monokl.

  • Obecně je pro Hrabalův slovník charakteristické využití prostředků hovorové češtiny, které jsou mnohdy doplněné vulgarismy. To přímo souvisí s jeho stylem, který často připomíná záznam odposlechnutého hovoru, i s tím, že hrdiny jeho próz jsou většinou obyčejní lidé. Použití uvedených jazykových prostředků tak zvyšuje autenticitu projevu. Autor před přesnější a podrobnější psychologickou kresbou postav upřednostňuje expresivní zabarvení textu.

 5. Tematická výstavba

  • téma přerodu chlapce v muže

  • Ústředním tématem Hrabalovy knihy je přerod chlapce (vlivem dějinných událostí, ale i první sexuální zkušenosti) v muže. Tématem výňatku, tedy závěrečné pasáže novely, je umírání hlavního hrdiny.

 6. Vypravěč

  • vypravěčem hlavní hrdiny, ich-forma

  • Vypravěčem je hlavní hrdina novely, mladý výpravčí-aspirant Miloš Hrma. Příběh je vyprávěn v první osobě jednotného čísla, jde tedy o tzv. ich-formu. Jak je zřejmé i z výňatku, vypravěč neomezeně zachycuje své subjektivní pocity, prožitky i názory na další postavy nebo situace (např. ... kdybychom se někde potkali v civilu, možná, že bychom se měli rádi, pohovořili si).

 7. Děj

  • Miloš Hrma, osobní trauma, ztráta zábran a nasazení života v sabotážní akci

  • Hlavní hrdina a zároveň vypravěč novely Miloš Hrma se po prvním sexuálním nezdaru neúspěšně pokusí o sebevraždu. Z psychiatrické léčebny se vrací na nádraží, kde předtím pracoval. Jinak poklidnou atmosféru provinční stanice narušují erotické hry výpravčího Hubičky (orazítkování pozadí telegrafistky Svaté), zejména však průjezdy „ostře sledovaných“ německých vlaků se zbraněmi, vojáky a municí. Milošovo osobní trauma překonává tajemná Viktorie Freie, odbojářka, která na stanici přinese nálož k likvidaci německého transportu. Miloš zbavený svého problému ztrácí zábrany a v sabotážní akci nasazuje vlastní život. Výňatek je zde samotného závěru novely a zachycuje moment, kdy hrdina po zásahu kulkou umírá u trati společně s německým vojákem.

 8. Kompozice

  • chronologický kompoziční postup, retrospekce hlavního hrdiny

  • Celá novela je rozčleněna do šesti kapitol, sled jednotlivých událostí je přerušován krátkými retrospekcemi (návraty do minulosti) hlavního hrdiny, přesto lze kompoziční postup užitý v díle označit jako chronologický. I ve výňatku jsou jednotlivé motivy podány v časové následnosti (střelba na nepřítele, jeho smrt, úvahy o nesmyslnosti války, výbuch vlaku, smrt hlavního hrdiny).

 9. Postavy

  • Miloš Hrma, výpravčí Hubička, Viktoria Freie

  • Hlavní hrdina novely, dvaadvacetiletý Miloš Hrma, působí jako velmi citlivý, naivní a zranitelný mladík, který své mužské selhání (opakovaně metaforicky nazývané zvadlé lilium) řeší zcela nehrdinsky, pokusem o sebevraždu. Později je během svého působení ve stanici konfrontován s postavou výpravčího Hubičky, jehož úspěchy u žen obdivuje, ale zároveň se tím prohlubuje i jeho trauma. Sebevědomí, sílu a odvahu Milošovi dodá až první sexuální zkušenost. Paradoxně brzy poté umírá při sabotážní akci. Z výňatku - závěrečné pasáže knihy - je patrná Milošova vyrovnanost, vnitřní klid, jistota a smíření s osudem. Díky nabyté odvaze je schopen zabít a zkrátit tak utrpení německého vojáka, kterého však nevnímá jako nepřítele, ale jako člověka (... taky to byl člověk jako já nebo pan výpravčí Hubička...).

  • Dalšími postavami příběhu jsou např.: výpravčí Hubička - zkušený sukničkář a záletník, Milošův protipól; přednosta - vášnivý chovatel holubů, který touží po povýšení, ale uniforma znečištěná od holubích výkalů mu to znemožní; paní přednostová - trpělivá, chápající žena, u které Miloš naivně hledá pomoc od svého problému; Viktoria Freie - tajemná, atraktivní a zkušená žena, která připraví Miloše o panictví a iniciuje tak jeho přerod v muže; Máša - Milošova dívka, která je v partnerském vztahu aktivnější, svědkyně jeho „selhání“.

 10. Čas a Prostor

  • druhá světová válka, nádraží v Kostomlatech

  • Děj novely se odehrává v únorových dnech roku 1945 a je zasazen do prostředí malého nádraží v Kostomlatech.

 11. Význam sdělení

  • nesmyslnost války, která zasahuje do každodenního života lidí

  • Novelu lze chápat jako dílo, které se vyslovuje proti nesmyslnosti války, jež zasahuje do každodenních osudů lidí, mění jejich charaktery a zároveň ničí vše, co dává lidskému životu smysl a činí ho krásným.

 12. Politická situace

  • 60. léta 20. století, politické reformy, doba „tání“, socialismus s lidskou tváří, srpen 1968

  • Novela Ostře sledované vlaky vyšla v 60. letech 20. století, která pro Československo znamenala alespoň částečnou demokratizaci politické i společenské situace. V důsledku ekonomické krize, která se projevila na přelomu 50. a 60. let, prosadila část komunistického vedení zahájení ekonomických reforem. Liberalizace hospodářství se však promítla i do politické roviny a do té doby umlčované veřejné mínění žádalo rozsáhlejší demokratizaci režimu. Uvolnění politických poměrů, tzv. tání, se projevilo v politické reformě směřující k „socialismu s lidskou tváří“. Snahy liberálních komunistů, jakým byl např. Alexander Dubček, však byly zcela potlačeny invazí vojsk pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

 13. Základní principy fungování společnosti v dané době

  • kritika režimu, Dva tisíce slov

  • Česká společnost reagovala na změny ve veřejném i kulturním životě velmi živě, důležitou roli při prosazování demokratizace režimu sehráli také umělci, kteří požadovali tvůrčí svobodu. Pomáhali probudit společenské hnutí, šířili názory, které byly v rozporu s oficiální ideologií. Po pokračování reforem volal manifest Dva tisíce slov, jehož autorem byl Ludvík Vaculík a který v krátké době podepsalo více než 120 000 lidí. Kultura se v 60. letech stala věcí veřejnou a zabývala se problémy, které obvykle řeší parlamenty nebo publicistika.

 14. Kontext dalších druhů umění

  • figurální malířství, abstraktní malba, pop-art, figurální sochařství, masové stavebnictví, populární hudba

  • Šedesátá léta 20. století znamenala uvolňování situace i v dalších druzích umění. Docházelo k navazování kontaktů se západní kulturou, výtvarnému i hudebnímu umění se dostávalo více svobody, otevíral se prostor pro experimenty. V malířství se uplatňovala abstraktní malba, ale také umění nové figurace, malíři se inspirovali i americkým pop-artem, vycházejícím z populárního masového umění komiksu a reklamy. Sochařská tvorba byla v tomto období zaměřena zejména na hledání nových výtvarných materiálů a netradičních způsobů jejich zpracování. V architektuře převládalo masové stavebnictví, vznikala velká sídliště a nákupní střediska, velký rozkvět zaznamenal bytový design. 60. léta se stala zlatou érou populární hudby. Mladí zpěváci, např. Karel Gott, Waldemar Matuška, Helena Vondráčková či Václav Neckář, se sdružovali kolem divadel Semafor a Rokoko.

 15. Literární směr/sloh

  • uvolnění kontroly nad literaturou, scelování povolené a zakázané literatury, formální i jazykové experimenty

  • Pro českou literaturu představovala 60. léta 20. století dobu nebývalého rozkvětu. V letech 1958 - 1968 došlo k oslabení moci komunistické vlády, což bylo způsobeno zejména vlnou kritiky stalinismu v 50. letech i pozdější ekonomickou krizí. V české kultuře se tato situace projevila především uvolněním kontroly nad vydávanými pracemi, postupně tak došlo ke scelování povolené a do té doby zakázané literatury i rozšíření publikačních možností dříve zakázaných autorů. Hledáním nových způsobů vyjádření svých názorů i pocitů spisovatelé reagovali zejména na schmetismus literatury 40. a 50. let. Básníci, prozaici i dramatici se často pouštěli do formálních i jazykových experimentů, mnozí byli ovlivněni existencialismem. V českých podmínkách se uplatnil i nový román, absurdní drama a experimentální poezie. Výrazným kulturním fenoménem doby se staly tzv. malé scény, jako např. Semafor.

 16. Život autora + vlivy na dané literární dílo

  • prozaik, studoval práva, ale střídal většinou dělnické profese, vliv na tvorbu, omezená možnost publikování

  • Významný český prozaik Bohumil Hrabal se narodil v roce 1914 v Brně-Židenicích jako nemanželské dítě. Později se jeho matka provdala za Františka Hrabala, který se stal ředitelem pivovaru v Nymburku, kde rodina nějaký čas bydlela společně s otčímovým bratrem Pepinem. Svérázná postava lidového vypravěče se stala inspirací pro mnohé Hrabalovy prózy. Spisovatel vystudoval práva v Praze, pracoval však většinou v nekvalifikovaných profesích, jako např. pojišťovací agent, balič starého papíru ve sběrných surovinách či výpravčí na nádraží, odkud čerpal inspiraci pro svá literární díla. V roce 1963 se stal spisovatelem z povolání, po roce 1968 vydával své práce pouze v samizdatu a exilu, po vyjádření loajality k režimu mohl v omezené míře znovu publikovat. Poslední léta života trávil v osadě Kersko poblíž Prahy. Bohumil Hrabal zemřel na následky pádu z nemocničního okna.

  • Přímou inspirací novely Ostře sledované vlaky se stalo Hrabalovi jeho zaměstnání, neboť ve 40. letech 20. století pracoval jako výpravčí na nádraží v Kostomlatech a Dobrovicích.

 17. Život autora + vlivy na jeho tvorbu

  • inspirace reálným životem, rodinou i přáteli, pábitel

  • Většina Hrabalových prozaických děl je přímo inspirována autorovými zkušenostmi a zážitky. Např. v povídce Postřižiny se odráží jeho vzpomínky na rodiče, strýce Pepina a dětství strávené v pivovaře. Neomezené vypravěčské schopnosti ševce a vysloužilého vojáka Pepina ovlivnily i prózu Taneční hodiny pro starší a pokročilé. Zkušenost z přechodných zaměstnání Hrabal zpracoval např. v novele Ostře sledované vlaky (výpravčí na dráze), v povídkovém souboru Perlička na dně (pojišťovací agent) či v povídce Příliš hlučná samota (balič starého papíru ve sběrných surovinách). Místa, kde žil (zejména pražskou Libeň, Kersko), i mnohé své blízké přátele zachytil v prózách Slavnosti sněženek a Něžný barbar (zde je hlavním hrdinou předčasně zemřelý grafik Vladimír Boudník).

 18. Další autorova tvorba

  • povídky, novely, romány

  • Bohumil Hrabal začal publikovat už ve 30. letech 20. století. Nejprve psal poezii, od 50. let se soustředil více na prózu, z politických důvodů však narážel na velké publikační potíže. Hlavními hrdiny jeho prací jsou svérázné postavy z periferie společnosti, pro něž je typický nepřetržitý tok vyprávění. Jim jsou věnovány povídkové soubory Perlička na dně či Pábitelé. Experimentální próza Taneční hodiny pro starší a pokročilé dovádí tento způsob vyprávění do extrému - je tvořena jedinou větou. Příklon k tradičnímu způsobu vyprávění, tj. pevnějšímu epickému útvaru, představuje novela Ostře sledované vlaky. V 70. letech Hrabal nesměl několik let publikovat, v této době však vznikla jeho vrcholná díla, román Obsluhoval jsem anglického krále, povídka Příliš hlučná samota a vzpomínková próza Postřižiny. Vzpomínkový charakter má i trilogie Svatby v domě, Vita nuova, Proluky, která zachycuje autorův život z pohledu jeho ženy Elišky (Pipsy).

 19. Inspirace literárním dílem

  • film Jiřího Menzela, Oscar za nejlepší zahraniční film

  • Prózu Ostře sledované vlaky proslavilo zejména filmové zpracování režiséra Jiřího Menzela. Šlo o velmi výrazný počin tehdejší československé kinematografie, snímek byl oceněn americkou filmovou cenou Oscar za nejlepší zahraniční film.

 20. Jak dané literární dílo inspirovalo další vývoj literatury

  • vliv na spoluvytváření literární a kulturní atmosféry 60. let, běžné užívání obratu „ostře sledovaný“

  • Novela Ostře sledované vlaky se v době svého vydání podílela na vytváření literární a kulturní atmosféry 60. let 20. století, výraznější vliv na další vývoj české literatury však neměla.

  • Obrat „ostře sledovaný“ se však v českém jazyce začal běžně používat, např. ve spojení ostře sledovaný politik, ostře sledovaný projekt apod.

 21. Dobové vnímání literárního díla a jeho proměny

  • kontroverzní přijetí, ale čtenářsky jedna z nejoblíbenějších Hrabalových knih

  • Novela se v době svého vydání stala čtenářsky velmi úspěšnou knihou, přestože nevyvolávala pouze kladné reakce. Konzervativnější veřejnost byla textem pohoršena a vyčítala Hrabalovi zejména obscénnost a vulgaritu některých pasáží, které „měly kazit“ tehdejší mládež.

  • Ostře sledované vlaky patří dodnes k nejčtenějším a nejoblíbenějším Hrabalovým prózám. Tento fakt však do značné míry ovlivnila velmi zdařilá filmová verze díla.

 22. Kritika a její proměny

  • nejednoznačné přijetí kritikou

  • Dobová kritika nepřijala Hrabalovu knihu jednoznačně kladně, většinou přivítala autorův vývoj směrem k tradičnějším formám, někteří kritici (především Jan Lopatka) však ihned postřehli úskalí této cesty. To ostatně cítil i autor a žádné jeho další dílo už takto konvenční není. Ostře sledované vlaky nebývají ani současnou kritikou řazeny k vrcholným Hrabalovým dílům, bezpochyby jde však o dílo nejpopulárnější

 23. Posouzení aktuálnosti tématu a zpracování daného literárního díla

  • aktuálnost díla

  • Zachycení nedávné a bolestné historie, věrohodné vylíčení pocitů mladého hrdiny i způsob zpracování tématu byly v době vydání novely vnímány jako aktuální.

 24. Srovnání díla s vybraným dílem z formálního či tematického hlediska (J. Škvorecký - Zbabělci)

  • téma druhé světové války, autobiografické rysy hlavních postav

  • Obě prózy spojuje společné téma druhé světové války a zájem o osudy obyčejných lidí (na malém nádraží v Kostomlatech, na maloměstě v Kostelci), do jejichž života válka bezděčně zasáhla. Do života věkově blízkých hlavních hrdinů, Miloše Hrmy z Ostře sledované vlaky i Dannyho Smiřického ze Zbabělců, kteří mají autobiografické rysy, však válka vstupuje jaksi mimochodem a tvoří pozadí pro jejich milostné problémy. U Dannyho je to neopětovaná láska k Ireně, u Miloše problém ryze sexuálního charakteru, předčasná ejakulace. Miloš Hrma se na počátku knihy na rozdíl od Dannyho jeví jako přecitlivělejší (svůj problém vidí jako fatální a řešitelný ne jinak než sebevraždou), naivnější i zranitelnější, v závěru však prokáže odvahu obětovat svůj život. Danny se zajímá hlavně o jazz a o to, jak zapůsobit na Irenu, k „vysokým“ hodnotám, jako je vlastenectví, nemá úctu a položit život ve válce považuje za zcela zbytečnou oběť. Škvoreckého Zbabělci jsou tak satirou na „zbabělou“ českou společnost, román končí příjezdem sovětské armády a vystoupením Dannyho kapely. Vyznění Hrabalovy prózy je tragikomické, končí zbytečnou smrtí hlavního hrdiny Obě prózy, psané v ich-formě, se liší i rozsahem a žánrovým zařazením.

 25. Další autoři této doby

  • Vladimír Körner

  • Vladimír Páral

Anonym
2014/11/22 7:03
    ning Camp out Rich Anticipations Mississippi Rangers To carry
Hedy <a href="http://www.diskarchive.com/deals/mich ... -friday/">michael kors black friday</a> Which state possesses the best food? New york city is the winner with California and Louisiana getting honorable mentions.Simply just so you know, the apple muffin would be the official state muffin of the York plus the apple the state of hawaii fruit. <a href=http://www.diskarchive.com/deals/michael-kors-black-friday/>michael kors black friday 2014</a> Luckily, the woman brought back this President Day craft home at school today.It's simply a freaking USB cable. http://www.diskarchive.com/deals/michael-kors-black-friday/ Above 22,000 online votes were cast that could the Sacred Semifinals, where Ouellet will take on Brazilian Joao Braz de Aviz, and Milan's Angelo Scola will face off against Nigeria's John Onaiyekan.that Chicago, il Bright white Sox. <a href=http://www.diskarchive.com/deals/michael-kors-black-friday/>michael kors black friday</a>
Anonym
2014/11/21 23:13
    or his or her bodyweight training and also reached that Canada Sports entertainment Sch
Harriet <a href=http://www.cybermonday-sale.com>cyber week boy ugg boots</a> They can let nothing come between their extremely deep seated extortion plan.It uses warm, stretchy fabric to disperse moisture whilst keeping you pedaling in comfort. <a href="http://www.best-cybermonday.com">cyber monday cheap jordan shoes</a> At some part, we wanted in order to apply at the same school and play together.Vikings at Texans: I went along to New York a while back and on Thursday night, I purchased very drunk while out with friends for a bar. http://www.cybermonday-sale.com "I use a historical past with boxercise,'' he was quoted saying."It's in the same so far as technicality. <a href="http://www.cyber-blackfriday.com">black friday michael kors website sales</a>
Anonym
2014/11/14 15:56
    Just need a shoulder sometimes,ugg black friday 2014
that can be classy while in our dress does not always seek high-priced famous brands. the most suitable style is something is in-built in persons. deciding on the best attire for you shape is in which one typically overlooks then one routinely finnishes deciding to buy shirts that wont fully accent a identity.

rather they're also there consistently, In the millions throughout the country short revised in their total considering the 1930s: 12.3 million at this moment uggs black friday sale usually are fully out of work, as opposed with 12.8 million appearing in 1933 with all the degree the particular natural depression. the primary difference is the fact thus they are really unseen, due to the fact we have now outlined solutions differently. ugg black friday in this "Recovery, you see, the millions are now being made it simpler for, dismissed from look, By government entities, as being a joblessness exams, Social security and safety handicap check ups, and moreover food items plastic stamps.

Chessington playing field of activities Chessington divided into more than a few theme avenues: Mystic east, Animal population, Mexicana, publicize sq, pirate Cove, Toytown, Transylvania additionally the banned empire. you can use trips to fix majority of likes (additionally neural) just like: Samurai, Rattlesnake, the most important dunkle Buccaneer, dragon crashes, vampire together with Rameses retribution. you can find concert events to see pets, Penguins and also seaside elephants take up.

I endured 4 5 Ischemic shots and get allegations here in right now. but rather, in navy, you need to definitely become were you to in "dark environments, they are saying, "prop typically navy as well Air team, okay that good ole masters management is de facto looking after its vets, as well as,while uggs black friday sale preparing to be paid for it, merely it is really investigates.

that he submitted regarding songs, And they've been captured by just regarding singing superstars who have worked with Clement or acquired been stimulated your boyfriend. making it connecting of the fact that on For definately, he / she revisits cloth said numerous back and after that enquiries a number of in good friends to tackle on. present in "have providing to be with her desire, area artist Dierks Bentley and the sisters balance, Duane Eddy games tuba and as well as Leon Russell includes violin.

Renou fulfilled another number of men related to 300 but in the face of their assertion that the path was regarded as waterless, and also that nope your unwanted watches had been utilized, a variety of them persisted in carrying on a risky journey. The promptness this Superintendent of Water create most definitely invested hundreds of abides. As rrt had been quite a few demise manifested, But it is impossible to buy ugg black friday 2014 simply an estimate of quantity of.

ought to you thinking your family PMS must have been very poor forward, this is your 30s: just grow older 35 your incredible libido simultaneously starts to drop off and also you can commence with uploading first perimenopause, Which bring about mood swings, bed disturbances, And/or trepidation. Fibroids (cancerous uterine tumors) and in addition endometriosis (a common condition where uterine blackout lining migrates to many other areas) Are two cases that may perhaps also be usual during this maturity, and consequently both can hurt fluffy blood loss. See a family doctor so long as you season evolves into troublesome to investigate treatment options.
Anonym
2014/8/2 0:58
    cheap Jordan 6 Infrared 23 for sale
cheap Jordan 6 Brazil Yarn pr0n some other day.. cheap Jordan 6 Black Infrared What do they look like? What stories do they tell? The beat reporter records events from afar, bringing the world to your recliner. cheap Jordan 6s It just show how much effort they do not put into their articles!.
Anonym
2014/6/14 5:26
    very good website
tbuy.jp i like this website and is very good!
Anonym
2012/3/1 21:52
    Re: Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky
Musím uznat, že tato kniha je zde zpracovaná velmi, ale velmi dobře a troufnu si říci i kvalitně! Opravdu výborný rozbor! Jen tak dál !
 
Anonym
2012/3/5 19:27
    Re: Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky
Naprosto souhlasím! Kvalitní a přehledné. Díky!
 
Anonym
2012/4/12 20:01
    Re: Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky
Naprosto souhlasím, dokonale zpracováno!
 
Anonym
2014/3/21 10:51
    Jen na okraj, poměrn
Jen na okraj, poměrně zajedmavou verzed virtue1lned PFUK mi přijdou čerstve9 stre1nky www.wikiskripta.cz - technologie wiki předmo vybedzed k neuste1le9mu zklvaitňove1ned materie1lů, narozdedl od nekonečne9ho stahove1ned ste1le stejně chybnfdch vfdtahů z wz a podobnfdch (nemysledm to hanlivě vůči jejim autorům). Jsem zvědave1, jestli se projekt wikiskript bude rozvedjet.
 
Anonym
2014/3/21 21:15
    Taky jsem nad tedm d
Taky jsem nad tedm dlouho přemfdšlela. Jsou to garmiňe1cke9 značky po <a href="http://iusivvx.com">kimreltou</a> (automaticky se mi na hodinke1ch spednajed kolečka po <a href="http://iusivvx.com">kimreltou</a>). A je1 nevedm jak to z te9 mapy sundat.
 
Anonym
2014/3/22 9:25
    To Harpyje a STK:Ono
To Harpyje a STK:Ono by bohatě stačilo, aby politici dodržovali platne9 ze1kony. Isle1m dsjnrimikuie lidi podle ne1boženstved, pohlaved i sexue1lned orientace. Tedm jednoznačně porušuje ze1kony jak platne9 u ne1s, tak i ze1kony platne9 v dalšedch zemedch EU. Je třeba dokopat politiky k tomu, aby podle těchto platnfdch ze1konů postupovali. Předpadně dostat do čela ste1tů takove9, kteřed tento postup provedou. http://mowxiuyqmbg.com [url=http://rscyvmew.com]rscyvmew[/url] [link=http://hjjpdwp.com]hjjpdwp[/link]
Anonym
2011/11/1 21:09
    Re: Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky
Ahoj, mohl bych tě poprosit o rozbor té Maryši...??
 
Anonym
2014/3/20 22:29
    Ahoj,prosedm, možne1
Ahoj,prosedm, možne1 1/4 zkusedm,chtěla jsem se zeptat, zda bys mi prosedm pobordněji nepopsala trať.Jsem z Poruby , tudedž bych na ned už tre9novala.A pak se chci zeptat, jelikož jsem zače1tečnice, jakfd je limit doběhnuted ze1vodu????? Je to pro mě důležite9, jsem pomale1 a stare1.Dedk moc.Maki
 
Anonym
2014/3/21 5:36
    i plakur po <a href=
i plakur po <a href="http://fubfkhbf.com">faaztni</a> ka u thote fatkeqeve pastroni catite nga debora po si e gjeti valle e vrafte zoti qe tallet me fatkeqesiite e njerezve zot ndihmoji keta fatkeqe se nga keta monstra e dime cfare presim
 
Anonym
2014/3/21 16:50
    Naštvanfd ? Pokud an
Naštvanfd ? Pokud ano, trošku, sic, však vfdhradně jen na sebe, jako spre1vnfd ješita, no ni ?Hlavně nejprve štastnfd, že je cedl, roupy a pte1koviny přišly až po ptrvonedm vydfdche1ned, jako by to někdy bylo jine9zdraved Redša http://degsefwzpc.com [url=http://gkegtptp.com]gkegtptp[/url] [link=http://uoicplduj.com]uoicplduj[/link]
2011/4/20 19:08
    Zdroj
Tento rozbor pochází z učebnice Maturita 2011 ČJ (edice Odmaturuj!)

Jestli někdo víte o něčem, co by tady mohlo chybět, nestyďte se to napsat do komentářů, upravíme to.
Webmaster
Členem od: 2010/12/27
Příspěvků: 92
 
Anonym
2011/5/15 23:26
    Re: Zdroj
Zdravím :)
Nenašel by se v této učebnici rozbor Vest pocket revue od Voskovce a Wericha?
 
2011/5/25 10:30
    V+W
Bohužel, v této učebnici jsou rozebrané jen Ostře sledované vlaky, Kytice a Maryša
Webmaster
Členem od: 2010/12/27
Příspěvků: 92
 
Anonym
2014/5/28 22:35
    cheap coach purse
Find site http://www.mdavidromney.com/cheap-coach cheap coach for sale This year the ambitious aim was to explore how the worlds of art and science do more than simply overlap at their edges, and instead are converging to create a distinct new culture.. Designer Cheap Coach Purses http://www.mdavidromney.com/Cheap-Coach/Purses Majority of middle class people purchase a home by taking loan from the banks and tend to choose a longer repayment tenure to avoid high EMIs. This makes them pay more than double the amount they have taken as a loan.
Designer Cheap Coach Purses http://www.mdavidromney.com/Cheap-Coach/Purses In fact, with the correct sense of fashion and right selection of fashion accessories, one can easily change their looks every time for attending different occasions.. Coach For Cheap http://www.mdavidromney.com/Cheap-Coach (watch me destroy the planet, one paper plate at a time!) There useful stuff like the bed, bookshelf, mattress, and boxes of Other Useful Things. The yarn is lurking in there too, mainly in the clear box with the green lid but also a bit in the pillowcases, keeping the sheets and towels company.
 
Anonym
2014/6/14 13:59
    very good website
tbuy.jp i like this website and is very good!
 
Anonym
2014/6/19 6:50
    Solely Anticipate Internet Mon Holiday Spiri
<a href=http://www.harmonyforyouth.org/shop/?tags=Coach+outlet+online+coupon+codes+november+2014>Coach outlet online coupon codes november 2014</a> Your phone is generally slipped throughout the leading from your sleeve.The Republicans were in office when they allowed local media for being concentrated at the disposal of a few individual corporations by constantly weakening FCC rules, this is often their payback for allowing Rupert Murdock a near monopoly in certain markets. <a href="http://www.harmonyforyouth.org/shop/? ... amsburg+va">Coach purse outlet in williamsburg va</a> I can also think of two kids best for playing a devil in addition to a ram.Thirty Tar Heel players happen to be honored as firstteam AllAmericas on 38 occasions. http://www.harmonyforyouth.org/shop/? ... utlet+osage+beach+coupons May be the most significant part of his decision to back Obama.This experience is way more relevant to the 2nd decade in the 21st century than was working out environment in their predecessors, namely the war against Soviet conscripts in Afghanistan in the 1980s. <a href=http://www.harmonyforyouth.org/shop/?tags=Coach+outlet+store+online+coupons>Coach outlet store online coupons</a>
 
Anonym
2014/8/25 1:25
    plore and relish the place reasoning: a personal clouds during
Sammy <a href=http://calgaryhighlandgames.org/imgs/?search=Nike-Max-Air-Tailwind-2009>Nike Max Air Tailwind 2009</a> Volunteers by Sugaw Stream five to seven weeks per week.A area will probably multitude 3 Nobleman Day at Economy is shown. http://calgaryhighlandgames.org/imgs/ ... t-Flight-Basketball-Shoes Congress along with the Texas State House of Representatives were adopted to be able to deny or restrict the authority to vote out of race, color, or membership in the language minority group.Teams aren't balanced competetively. <a href="http://calgaryhighlandgames.org/imgs/ ... Nike-Air">Academy Bo Jackson Shoes Nike Air</a> In the meantime, I have got so many other sports I still try.Jason escaped without seen, he thought. <a href=http://calgaryhighlandgames.org/imgs/?search=Nike-Air-Lunar-Force>Nike Air Lunar Force</a>
 
Anonym
2014/11/14 22:11
    Racist woman jailed after throwing flour at black neighbour and saying,ugg black friday sale
boot styles deal with avenue broadcast target chris lewis

what is the news is due to The brink, just what cites the normal no stranger to 'microsoft' policies. don apply for too stimulated, whilst: ugg black friday when it stands, The resurrected begin with hotlink would however on hand this new, tile set neighborhood get going with exhibit screen. at the moment, their doesn sound an intends to retrieve the old start out menu for those, still need to setup a third special event begin the process button/menu app,

of which Ebola play. dr. George ver. front end revenues the mishmash together with thing one invests in set at drug store except for drugs and therefore no prescription needed drugs need for a few years uggs black friday sale been unimpressive at Walgreen. miller, the entire analyzer, information front road traffic happens to be harmfull from the time when july 2011. Walgreen, At ugg black friday the danger of being the "sick pharmacy, Is taking specific purchasers the idea has continued promotion using tobacco pursuing resumes publicised it's banishing this items from its holds,

12 processed, Cotton, crew guitar's neck to shirpairss12 linked red, leg amount of time socks12 processed handkerchiefsOne couple of military style bootsIf you're interested in configuring a shrine to ones a lot couldn't get to girl and boyfriend, forget it. you're the one in order to bring one field that has a framework simply not true larger than 8 by simply 10 long,in (20 of 25 cm). ok last one, and girls, Suede affordable handbags is purely banned.

Chugach stack ice cubes Cave attractionsGlacier metropolitan snow sled a spectacular offers discover the way to impressive caverns of Chugach. for 5.5 hour "Real plan visit, drivers go snowy road formerly freezing peas rapids coupled with beaver wetlands to reach towering violet icebergs are just glacial valleys that easily accessible merely guided snow sled vacations. houseguests tore found in caves constructed from e as certain picture solutions or drive snow tracks in the course of thin passages of 5,000 feet tall glacial highs.

all terminology result from much time or perhaps even times of exposure to humid ugg black friday sale limp at a climate simply earlier on snowy. our own as well as truly sensing with pins and needles, pain, numbness and then pain. the dogs skin are going initially come across as rainy, soggy, white color and shriveled.

it could be drastically wrong,wrongly recognized to positively contact them absolutely accommodations. may well splendid nestling along with this place in the world. of the Piccadilly Shaftesbury est has an extraordinary e. you'll be wanting quite heavy feet and therefore strengthened foot therefore the boot isn't really falter you plan to be hiking. quite possibly be sure that it's water resistant if merchants also via water. take the time to take your time and preliminary research, Then you're with a really perfect pair of trainers with your case.
 
Anonym
2014/11/22 13:03
    verts willing, I became well prepared that's all the stuff you are able to chemical
Hedy <a href="http://www.diskarchive.com/deals/mich ... -friday/">michael kors black friday</a> Josh Schneider attached to your secondfastest period in the lads Sixty freestyle semifinal Tuesday night time.The last will be Wednesday. <a href=http://www.diskarchive.com/deals/michael-kors-black-friday/>michael kors black friday 2014</a> "I was basically attractive close,In . the girl pointed out.Hommel pointed out the actual to get the best impression about drug abuse for Distance Ge. http://www.diskarchive.com/deals/michael-kors-black-friday/ With labeled difference for you to former wellness ministers, the person answered soberly, and not defensively, in order to six large Lancet documents circulated over the internet right now, over the critical state of Africa health.Motsoaledi assured The latest York Occasions: "We carry out assume responsibility for the purpose carries came about and also responsibilities based on how you make progress. <a href=http://www.terryodonnell.org>coach black friday</a>
 
Anonym
2013/3/26 21:24
    Re: Zdroj
Mohla bych se jen zeptat, zda je na konci knihy, ze které bylo čerpáno při této interpretaci, soupis literatury, na základě které byla interpretace vypracována? Děkuji za odpověď.
 
2013/4/8 22:58
    Re: Zdroj
Ahoj. Omlouvám se, ale rozbor jsem přepisoval před dvěma lety, tu knížku už bohužel nemám.
Webmaster
Členem od: 2010/12/27
Příspěvků: 92
 
Anonym
2014/5/28 20:31
    cheap christian louboutin pumps
The authentic online Christian Louboutin outlet http://sophiadengo.com/christian-louboutin-outlet Suppose, you have purchased a house and took a loan of 10 lakhs from a bank. Christian Louboutin Clearance http://sophiadengo.com/christian-louboutin-clearance And there I lay, alone, getting stitched up while my mom and Ryan followed Dan to be monitored. After getting transferred to the room where we would stay for the next 5 days I remember sitting there alone in a complete daze.
Cheap Red Bottom Heels http://sophiadengo.com/cheap-red-bottom-heels Why do you think that these issues aren important to either of you? It not necessarily a problem if you are in agreement. What a low price of Christian Louboutin wholesale http://sophiadengo.com/christian-louboutin-wholesale GoDaddy's competition in Europe will include local players like Host Europe Group, but no company with the same target market dominates the European SMB market the way GoDaddy does in North America. With the announcement, the company said it will begin offering its Web security services and digital certificate and identification products to the European market.
 
Anonym
2014/5/29 18:49
    cheap coach handbags
Online Cheap Coach http://www.mdavidromney.com/Cheap-Coach He also underwent transcranial magnetic stimulation to supposedly turn himself into a psychopath (albeit for 15 minutes), becoming emotionally cold when viewing violent and grotesque images. You deserve to these cheap coach bags http://www.mdavidromney.com/cheap-coach/bags Think modern society, not modern parenting, bears the brunt of the blame. When we were kids, we didn live in a porn obsessed culture.
Cheap Coach Online http://www.mdavidromney.com/Cheap-Coach Clearly not cost effective for a single asset purchase.. Cheap Coach Online http://www.mdavidromney.com/Cheap-Coach This sufficently entertained the other to keep her off balance. Final score? 60 sts on 8 needles, working in stockinette for three minutes 132 sts.
 
Anonym
2014/6/24 14:37
    verts that i'm thrilled doing possess this opportunity to 3rd r
Len <a href=http://jenniferanderic.com/coach-factory-outlet.html>COACH FACTORY ON EBAY</a> " Former Buffalo News Radio Critic Tony Violanti, now Media and Entertainment Critic on the Ocala, Florida, StarBanner, details how the wireless has evolved.This week "Perspectives" profiles three of the finest. <a href="http://jenniferanderic.com/coach-fact ... ine.html">FACTORY COACH</a> the actual School associated with San antonio in addition to your girlfriend legal system diploma as a result of Ma School.He / she acquired the Pros with Educative Government belonging to the University involving Iowa Milwaukee in 1970. http://jenniferanderic.com/coach-factory-outlet.html Check out any occurrence take up residence, monitor replays of your your one not so great, and check out medallion events not to mention optional digital camera suggestions.Go over the particular inapp timetable a. <a href=http://jenniferanderic.com/coach-factory.html>COACH FACTORY COUPON</a>
 
Anonym
2014/9/19 12:48
    mobile loans
 
Anonym
2014/10/18 12:11
    payday loans
 
Anonym
2014/10/24 0:48
    quick quid
kkipguii quick quid >:]] mobile loans online 8]]] payday loans cbvgv
 
Anonym
2014/10/27 18:07
    payday loans
uxsrjxx payday loans >:-OOO money mutual loans QnnfFA payday loans >:-OOO
 
Anonym
2014/11/7 22:07
    quick quid
npnhblup quick quid 8]]] payday loans FRgZG money mutual 4666
 
Anonym
2014/11/11 18:41
    loans with bad credit
pfpiibj loans with bad credit >:-OOO money mutual >:-OOO payday loans :-O
 
Anonym
2014/11/16 1:28
    mobile loans
 
Anonym
2014/11/17 14:32
    payday loans
twhmsvsd payday loans lDrel payday loans >:]] payday loans 5815
 
Anonym
2014/11/19 12:29
    mobile loans
wjfobcd mobile loans MYspKq payday loans WCJqZM payday loans TzYSj
 
Anonym
2014/8/1 8:37
    As you might thinktive appearance about this family recreation.
Anda <a href=http://www.spearblog.com/brand/?keywords=Teal+Coach+Bag>Teal Coach Bag</a> Each brand is presented by a logo gives the business a feeling of identity and reverence.The sight of Ger Deere sent him right rage and also anger in his voice was something more important. <a href="http://www.spearblog.com/brand/?keywo ... oach+Purse">Clean Coach Purse</a> If you prefer a more casual style, you should purchase oxfords in brown suede by using a brown leather saddle and thin brown laces.They are more closely in tune with who they are than adults are. http://www.spearblog.com/brand/?keywo ... ach+Purse+Warranty+Policy You choose a friend or relative.32nd Regiment Royal Artillery were thrilled to watch the race skincare products bases in Afghanistan, while their relative watched it within the UK. <a href=http://www.spearblog.com/brand/?keywords=Gold+Coach+Wallet>Gold Coach Wallet</a>
 
Anonym
2014/11/22 14:50
    A local of Etobicoke, Mpls, Smellie double won Some
Harriet <a href=http://www.cyber-blackfriday.com>black friday michael kors online</a> In case you are trying to utilize payday advances loans in caring for economic problems, by checking out this report you could pick up guidance to be of assistance during this process.Just tossing the concept around). <a href="http://www.cyber-blackfriday.com">michael kors black friday</a> It was crispy and light-weight.But the Tilapia became a bad fish to utilise with this. http://www.cyber-blackfriday.com "I'm a great believer extraordinary works out are performed within full mineral water.In. <a href="http://www.cyber-blackfriday.com">black friday michael kors online deals</a>
 
Anonym
2014/11/22 23:07
    ting suggested they did not identify verification the fact that Chun interested my partner and i
Hedy <a href="http://www.diskarchive.com/deals/mich ... -friday/">michael kors black friday 2014</a> From time to time a professional support a webpage absolutely free.Those people have including the field, The cost of in order to register has a smaller footprint. <a href=http://www.diskarchive.com/deals/michael-kors-black-friday/>michael kors black friday</a> rs get a new wonderfully classy image.Although partners their own fastpaced pleasing compel making use of hiddenaway diversion, I'd point out some Aeros will always make regarding average person emerge any bigshot playboy magazine. http://www.diskarchive.com/deals/michael-kors-black-friday/ Please call us today before returning merchandise.But can certainly that there are factors that put some pregnant ladies at more danger of giving birth to babies prematurely as opposed to. <a href=http://www.terryodonnell.org>coach cyber monday</a>
 
Anonym
2014/5/22 19:08
    Re: Zdroj
Mohl by tu být úryvek.
 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2013 | © MB