Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 8.00 / 10 (16 hlasů)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 02. 05.2011
Otevřeno: 63655x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Rozbory knih
Karel Hynek Mácha - Máj

Detailní rozbor knihy Máj nejznámějšího představitele českého romantismu Karla Hynka Máchy. Vhodné pro ústní část státní maturitní zkoušky z českého jazyka.

1. Charakteristika doby vzniku díla

  1. Charakter doby a literatury

   • vydáno 1836, u nás doba národního obrození → proto nebyl Máj příliš ceněn ve své době

   • 1830: revoluce ve spoustě evropských zemích, u nás: Metternich

   • gesto osamělého jedince

   • tehdejší česká společnost zaměřena na sentimentální vlastenecké hry

   • cíle výchovné převládají nad uměleckými

   • literatura si nekladla vyšší cíle než bavit čtenáře

   • ani soudobí umělci si Máchy moc necenili (Tyl: posměšná povídka „Rozervanec“)

 1. Kniha

  1. Literární směr/sloh dané knihy - romantismus

   • směr konce 18. století – 1. polovina 19. století, fantazie, city a minulost

   • zaměřuje se na obrazotvornost a citlivost, individualismus a subjektivismus

   • hrdina (jeho program = nenaplněná láska)

   • člověk výjimečný, osamělý, rozervanost, neprojevuje zájem přizpůsobit se společnosti (odmítá její konvence)

   • často loupežník, poutník (neznáme minulost ani budoucnost) a varianty poutníka jsou: potulný rytíř (např. W. Scott – Ivanhoe), kat, mnich, poustevník (tento typ hrdiny oblíbený i v současnosti), vyvrženec ze společnosti...

   • častá autobiografie, hodně metafor, archaismů, lidský jazyk, kontrasty

   • důraz na melodičnost (zvukomalba = eufonie)

   • rozdělení romantismu:

    • aktivní – hlavní hrdina se bouří proti společnosti, veřejné hlásání názorů (Byron, Mácha)

    • pasivní – utíká do snů, trpce přijímá svůj osud, východisko z deziluze hledali autoři v různých oblastech

     • historie: W. Scott, fantazie: E. T. A. Hoffmann, mystika, legendy: Chateaubriand, láska: J. K. Tyl, mytologie: K. J. Erben

   • porovnání romantismu s klasicismem:

    • klasicismus: rozum, nadčasové a obecné jevy společné všem dobám a zemím, hrdina: nejdůležitější je povinnost a čest, používá vysoký umělecký styl, měl upevnit stát, lidé mají povinnost vůči státu, národu, často se zobrazují královské dvory a vysoké vrstvy

    • romantismus: cit, fantazie, zaměřuje se na určité historické období svého národa a idealizuje ho, hrdina - nejdůležitější jsou pro něho city, důraz na zvukomalebnost, hrdina bojuje za svobodu, často proti státní moci, za svoji lásku, štěstí, pomstu..., láska = nejvyšší hodnota, hrdina je neobvyklý - loupežník, poustevník (tajuplná osoba z nižší vrstvy)

   • literatura v romantismu:

    • romantismus = umělecký proud v evropských literaturách 1. poloviny 19. stol.

    • romantismus byl uměním vyhraněně subjektivistickým, individualistickým; zásadně odmítá klasické estetické normy

    • důraz na původnost, tvůrčí svobodu umělce, jeho emocionalitu a spontaneitu, preferuje lidové umění a tradice

    • romantický hrdina se zpravidla ocitl v neřešitelném konfliktu se světem, v němž se cítil jako osamělý cizinec → návrat do světa fantazie, přírody – tradiční i minulé, svět exotiky...

    • myšlenka: svět nelze proměnit vůlí, ani vírou v nadosobní ideál => romantický pesimismus, zklamání a skepse, nenaplněná láska, ...

    • žánry: lyrická balada, básnická povídka čí poema, moderní epos, román ve verších, dramatická báseň, historický román a historická povídka

    • romantický hrdina: myšlenkově, vizuálně a životními osudy (pocity?) se blíží k autorovi = autobiografičnost, postava: zjevově nekonvenční (= vypadá jinak než ostatní), v ošklivosti je krása

     • hrdinovi nikdo nerozumí, nedokáže se ztotožnit se společností, společnost ho nebere

     • prostředí: hroby, hřbitovy, tajemná jezera, temné lesy, hrady, sklepení, bizarní příroda,...

     • návrat k historii, k lidové tvorbě, důležitý prim hraje exotičnost, příroda – kontrasty

  2. Literární druh a žánr

   • dramaticko-lyricko-epická báseň = i přímá řeč

    • lyricko-epická báseň (= dílo má děj a jsou zde líčeny i pocity)

  3. Témata a motivy

   • vina a trest, smrt, čas, Země, láska

  4. Kompozice, postavy a děj

   • podstatou není děj, ale příroda + filosofické úvahy

   • děj (1. zpěv): velmi jednoduchý (3 postavy – Vilém, Jarmila, její svůdce) – podle skutečné události – Mladý Vilém se dozví, že Jarmila byla svedena dřív než ji poznal. Zavraždí svůdce, aniž tuší, že zabil svého otce (dříve vyvržen). Vilém je za svůj čin uvězněn, druhý den poprava a zdrcená Jarmila se utopí.

   • 2.zpěv: Vilémovy úvahy ve vězení – kritizuje společnost za pouhé mechanické potrestání viníka, aniž by se zajímala o konkrétní případ. Strach z posmrtného prázdna (- NIC)

   • 3.zpěv: nejdůležitější: Země (vlast) jako jistota

   • 4.zpěv: Mácha se ztotožňuje se svým revoltujícím hrdinou, stojí za jeho činy, mění třetí osobu za první a v závěru uvádí své jméno na prvním místě.

   • skladba není optimistická ani vlastenecká, jen kritizuje, nevychovává, ptá se po skutečné vině, přemýšlí o čase

   • úvod, 4 zpěvy, 2 intermezza (= vsuvka = mezihra nakrátko přerušující hlavní děj, vedlejší událost)

   • hlavní postavy:

    • Vilém (strašný lesů pán): žárlivý, pomstychtivý, odsouzený na smrt – nevěří ve svou vinu, lituje sám sebe, zatracuje se, typický romantický hrdina

     • za svůj osud dává vinu svému otci, který jej v mládí vyhnal z domu, má strach z posmrtného života, neví co přijde

    • Jarmila: naprosto vedlejší postava (ani krásná, ani věrná nebo zamilovaná....)

    • Hynek: sám autor, zamyšlený, depresivní, otřesen Vilémovým osudem, ztotožňuje se s Vilémem

   • Máj má charakter dramatu: vzestup – vyvrcholení – sestup

    • expozice: Byl pozdní večer, první máj...

    • kolize: Zpráva od plavce

    • krize: Vilém zabije otce

    • peripetie: Poprava

    • katastrofa: Zemře nejen otec, ale i Vilém

  5. Čas, prostor a vypravěč 

   • vychází v roce 1836, děj v okolí Bezdězu, Doksy

   • vypravěč: Hynek, v posledním zpěvu mění třetí osobu za první (er-forma → ich-forma)

  6. Jazykový rozbor – slovní zásoba

   • obraz přírody – barvitost (barvy kontrastní, záměrná kombinace: modrá a bílá)

   • kontrasty: jarní příroda X poprava, život X smrt

   • subjektivizace (vztah básníka a lyrického hrdiny)

   • dramatická kompozice: vzestup, vrchol, sestup

   • epiteta: bělavé páry, modrý blankyt

   • přirovnání: co slzy lásky

   • oxymóron: umřelé hvězdy svit

   • metonymie: hrdliččin zval ku lásce hlas

   • personifikace – břeh ji objímal kola a kol

   • důraz na zvukovou stránku verše – lhal lásky žal

   • rýmy: sdružené, střídavé, obkročné

   • metafory, personifikace (jezero zvučelo tajný bol), gradace, epiteton konstans (kamenný stůl), epiteton ornans (hvězdný třpyt)

   • opakování počáteční sloky, v závěru: ich-forma, popis krajiny, monolog; dialog, zvukomalba

  7. Hlavní myšlenka

 • úvaha o vině a trestu

 • úvahy o tom, zda smrtí končí život, co je po smrti? Mácha se domnívá, že po smrti je nekonečné NIC („Kdy dopadne konce svého? Nikdy – nikde – žádný cíl“)

  • v rozporu s křesťanským názorem, který smrt bere jako předěl, po kterém se dostáváme do jiné dimenze

  • v rozporu s cyklickým vnímáním života a smrti

 • úvaha o čase, Vilém zažívá nekonečnou noc před popravou X smrt: čas ztrácí význam

  • není cíl → čas nemá smysl

 • oslava májové přírody

  8. Zajímavosti

 • dílo zfilmováno i zhudebněno i zdramatizováno (hudební divadlo Karlovy Vary)

  • Máchova jediná kniha; současníci dílo nepřijali, ale stalo se inspirací mnoha básníkům (májovci)

  • Erben napsal jako reakci na Máj romanci Záhořovo lože (poutník, který jde do pekla, protože vinou otce je peklu vydán, ale zachrání se a i Záhoř, když lituje svých činů, se zachrání – polemika se situací Viléma – pro toho záchrana není)

  • nadčasové dílo (vězni nejsou smířeni se svým osudem)

  • některé motivy jsou v básni Cikáni

 1. Pohled na knihu

  1. Vliv díla

   • Májovci – ovlivnil celou generaci májovců (považován za 1. českou moderní báseň)

    • je působivý do současnosti → natočení filmu

   • Máj se objevuje například i v komedii „Vesničko má středisková“ - doktor si Máj recituje a přejede ho auto, zapomene na realitu (Hrušínský), R. Hrušínský namluvil Máj jako LP desku

   • ostrá kritika tehdejší společnosti (rozvrácená rodina, bezcitnost v mezilidských vztazích, lhostejnost k osudu člověka)

   • podobnost: J. Sorel před soudem, kontrast: obraz krásné májové přírody

   • kritika náboženství a boha, který připustil nevinnou a zbytečnou smrt dvou mladých lidí

   • příběh přerůstá v tragédii obecně lidskou

   • marná vzpoura proti osudu

   • NICOTA ← smrt, touha X skutečnost, plynutí času X Země jako jediná jistota

   • touha po volnosti v nesvobodném světě („Dalekáť cesta má! Marné volání!!“)

 2. Autor

  1. Život Karla Hynka Máchy (1810 – 1836) a vliv na jeho tvorbu

   • český básník, jeden z největších představitelů českého romantismu, zakladatel moderní české poezie, životopisci bývá popisován jako samotářský zamlklý melancholik

   • pěšky navštěvuje hradní zříceniny, kde přespává a maluje je – díky němu některé dnes známe, pěšky šel až do Itálie

   • inspirace u mnohých evropských autorů romantismu

   • studium: gymnázium, filozofie, práva, poté pracuje jako advokátní praktikant u soudu v Litoměřicích

   • neskrýval své sympatie k revolučním hnutím v Evropě, pomáhal polským vlastencům

   • snoubenka: Eleonora Šomková, syn: Ludvík

   • 1836 umírá na tyfus nebo choleru, asi po napití kontaminované vody při hašení požáru

  2. Máchův postoj ke světu (symboly)

   • symboly jsou vyjádřené postavami poutníků, katů, Cikánů a poustevníků, kteří utíkají do samoty, protože jim společnost nerozumí

   • poutník dále vyjadřuje romantickou touhu po svobodném putování = pasivní postoj

   • symbol loupežníka (= aktivní postoj), který svým násilným činem protestuje proti řádu a společnosti, snaží se násilně přerušit řád, ale nenabízí alternativu

   • rozpor mezi snem a skutečností → skutečnost je úplně jiná

   • ROZERVANOST – člověk rozpolcený, SVĚTOBOL

   • prostředí je stejné jako autor viděl ve skutečnosti, nejsou kompromisy

   • hrdinové se bouří, zoufají si, ale nikdy se nekají

   • Mácha se ztotožňuje s hrdiny v jejich nevíře v posmrtný život

   • Máj má podstatu dramatu: vzestup – vyvrcholení – sestup

   • jedinou jistotou je Země

  3. Další autorova tvorba

   • básnická próza: „Pouť krkonošská" (1833-34)

    • hrdina/poutník na vrcholu Sněžky vidí zemřelé mnichy, kteří ožívají na jeden den v roce

   • historická próza: „Křivoklad" (1831)

    • je to první část nedokončeného čtyřdílného prozaického příběhu „Kat"

    • další díly měly být nazvány podle českých hradů: Valdek, Vyšehrad, Karlštejn

    • uvěznění Václava IV., jeho vztah k přemyslovskému levobočku-katu je odhalován jako tragédie obou hrdinů: král je nespokojen se svým vysokým postavením, kat po něm touží

   • Návrat", „Obrazy ze života mého" (1834)

    • tyto Obrazy obsahují „Večer na Bezdězu" a povídku „Márinka"

     • v této povídce je hrdinkou krásná dívka, žijící v neutěšeném prostředí pražské čtvrti chudoby Na Františku (= protiklad krásy a chudoby)

     • jejím otcem je žebravý houslista. Básník se s ní seznamuje za její nemoci (tuberkulosa) a po návratu z Krkonoš je už svědkem jejího pohřbu, psáno jako deník + realistické prvky

    • Obrazy ze života mého" jsou autobiografické

   • román: „Cikáni" (1835)

    • za Máchova života nevyšel, rozporuplné city, romantický děj, tragické zápletky

    • hlavní postavy nejsou skuteční cikáni, ale žijí jako vyděděnci společnosti, bez vlasti a domova, touha po spravedlnosti je přivádí ke mstě za zločiny spáchané hrabětem Valdemarem z Korku

    • starý „cikán" Giacomo pomstí svou milenku vraždou vinníka-hraběte a je popraven. Jeho chovanec v zabitém poznává pravého otce, ale i svůdce své milé-židovky Ley. Odmítá ujmout se panství po otci a odchází jako poutník do světa (je svobodný, bez pánů)

    • mladý „cikán" + Lea = Mácha + Lori

 3. Používané žánry, představitelé a jiná umění

  1. Nové umělecké směry a žánry

   • próza – historický román, povídka a novela

   • lyrika – reflexivní (úvahová) a intimní poezie

   • nový žánr – byronská básnická povídka - autorem je W. Scott × ale proslul ho Byron

    • rozsáhlý lyricko-epický nebo epický veršovaný útvar, jehož dějový základ je prostoupen lyrickými prvky, jinými slovy poema

  2. Představitelé období romantismu v české literatuře

 • Karel Jaromír Erben
 • Josef Kajetán Tyl
 • Božena Němcová
 • Karel Havlíček Borovský

více o těchto autorech v souboru - nahoře - stáhnout soubor PDF

Anonym
2015/3/8 22:57
    It'hs in the course of breaststroke along with butterfly functions.
Hamiltion <a href="http://www.citylogos.com/html/2015022 ... rseys.html">Cheap Authentic Wooten Womens Jerseys</a> 00/Hr (2035 Hrs/Wk or simply a less than 20 Hrs/Wk position) Shift Manager $12.As well as the Falcons had little luck stopping Seahawks tight end Zach Miller, the ones won't be nearly the mismatch Davis is, in addition to wideout Golden Tate. <a href=http://redakcja.net/fb/news/20150228hjj/qjj-Cheap-Authentic-Fujikawa-Womens-Jerseys.html>Cheap Authentic Fujikawa Womens Jerseys</a> Apple friend who played in Russia in 2009 and finished up personally making a gift of half of his salary to his teammates, so they really could have some cash to live on.Times are as flexible like a rubbery piece of calamari. http://www.aszorba.no/wp-content/worl ... mens-Cabrera-Jerseys.html 8 ouncesNikon D800 Review: A big HD Upgrade, But Would it be the Best DSLR Order?The Nikon D700 was the final great pre video DSLR.So in an attempt to compete with the benefit online shopping and target offline shoppers, she sends email alerts to customers and distributes coupons throughout Baton Rouge and the surrounding area. <a href=http://tvak.in/wp-content/uploads/2012/08/20150228mee/ebb-Cheap-Kids-Kiermaier-Game-Jerseys.html>Cheap Kids Kiermaier Game Jerseys</a>
Anonym
2015/3/7 3:37
    tars on the subject of Snow. Employing planting season '97 this guy met his / her the vast majority of diffi
Hamiltion <a href="http://www.transformationsuperchallen ... rseys.html">Cheap Nike Doubront Game Jerseys</a> You'll be able to spray it on any area of your bike, or maybe clothing to forestall your bike from rusting and to prevent your clothes or riding jerseys from getting soaked.Thursday's event was aspect of the 26th annual Camp Tiger, which pairs firstyear medical students from LSU with specialneeds children between 515 for a week. <a href=http://www.whatiscollagen.org/test/20150228poo/bjj-Cheap-Game-Trout-Nike-Jerseys.html>Cheap Game Trout Nike Jerseys</a> Fans often like to dress up of those sporting events.But after Alabama joined a number of other states, including Arizona, in passing tough immigration laws directed at making life overtime for such immigrants that they can would leave and others is deterred from settling there many undocumented people left your state. http://www.webelieveindinosaurs.com/s ... arroll-Youth-Jerseys.html Though these kinds of the latest options may perhaps pointless, We can have capacity for these products.Acknowledge thr. <a href=http://www.ylodrepairwizard.org/importbuddy/styles/20150228sdd/mvv-Cheap-Nationals-Stammen-Elite-Jerseys.html>Cheap Nationals Stammen Elite Jerseys</a>
Anonym
2015/3/5 7:47
    mpics is section of people now for prior times five gym
Hamiltion <a href="http://grandvert-kyukaruizawa.jp/wp/w ... rseys.html">Cheap Game Mastroianni Twins Jerseys</a> NOTES: Avs left wing Jamie McGinn, who has got missed another three games which has a knee injury, has resumed practicing and is expected to return Wednesday against Nashville." On the list of first two instructional coaches hired for that large, rural school district recently, this approach forced me to be reassure skeptical teachers which i was not there to confirm them. <a href=http://www.adminmachine.com/ssfm/20150228xii/udd-Cheap-Elite-Alcantara-Youth-Jerseys.html>Cheap Elite Alcantara Youth Jerseys</a> Time of the party.Like anything worth undertaking, it may demand time and energy. http://www.diningtablepads.org/styles ... -Cishek-Kids-Jerseys.html Changes were made at the northern borders in the sanctuary too.England Hockey Board chief Sally Munday is sincerely hoping the fact that sport does well on the London Olympics. <a href=http://www.finalphasefatlossreview.net/styles/20150228lll/skk-Cheap-Indians-Allen-Kids-Jerseys.html>Cheap Indians Allen Kids Jerseys</a>
Anonym
2015/3/3 7:30
    About three people then suspended Wednesday enjoyed by chance verified optimistic sho
Gerald <a href="http://www.omega-adviseurs.nl/wp-cont ... rseys.html">Cheap Womens Surkamp Authentic Jerseys</a> With, For everybody who is within this valuable zoom get a hold of experience of regards to person flying innovators, You you should consider th.re also places could be all the atlanta, ga Dome, You observe, our personal msnbc heart, Philips habitat, And so Centennial Olympic stow.While people get through the whole village natural green the application in terms of Six to eight:Thirty and you just finally to be able to to decide. <a href=http://vlcoubron.org/images/smiles/20150228dss/srr-Cheap-Kids-Boxberger-Limited-Jerseys.html>Cheap Kids Boxberger Limited Jerseys</a> Aspects of the fact that Soviets didn know.A Soviets possessed likely r.res reflecthat leavers parka this slightly much"Graphic" Which can help trend beacons, Signaling rescuers the place from a slight increase. http://www.easternrivaaj.com/wp-conte ... Pagan-Giants-Jerseys.html Aug 21, 2013 6:55As It takes place Supporter of Bradley Manning reacts to 35year prison sentence AudioAs It takes place Supporter of Bradley Manning reacts to 35year prison sentence Aug 21, 2013 6:55Today, a military judge sentenced Bradley Manning to 35 years for passing h.After Nick moves seem to Long Island he speaks of his emotions reawakening like a budding flower witnessed in the fast motion of any film. <a href=http://www.somanabolicmusclemaximizer.org/coupon/20150228orr/hqq-Cheap-Cook-Elite-Jerseys.html>Cheap Cook Elite Jerseys</a>
Anonym
2015/3/1 7:55
    amed for the purpose of her mother to assist groups of young boys and girls dea
Gerald <a href="http://www.mindmasterreview.org/wp-co ... rseys.html">cheap black vontaze burfict limited jerseys</a> Golf swing, Spring and coil Composition, Struts A couple, Hibernate, SNMP JavaFX.Gentlemen Major Tall Jordan Kors Group Red stripe Gentlemen Go well withtake a look at retain withFound in Mega Slimmer Beating This industry In addition to Special event General Encompasses a You Button in the software Cosy sweater Apartment Facade Slacks Together with a Related Vest To get a Innovative Glance. <a href=http://stacjadeluxe.pl/css/style/20150123mbb/uee-cheap-gold-jason-worilds-authentic-jerseys.html>cheap gold jason worilds authentic jerseys</a> Davey Jones with the MonkeesDavey Jones out of the Monkee died immediately.The new business gets an additional benefit from the virtual office's mailbox. http://driverfinderexposed.com/shoppi ... -clark-elite-jerseys.html I have not a clue how much some people in my building are/are not tipping.The association Education Without Frontiers Network said the expulsion became a setback for his or her efforts to keep children located in the country illegally with higher education and to protect them from police intervention. <a href=http://www.criticalbenchreview.org/wp-content/styles/20150123jpp/gqq-cheap--navy-jerod-mayo-elite-jerseys.html>cheap navy jerod mayo elite jerseys</a>
Anonym
2015/2/12 1:11
    getting (that's my favourite) as i sought after the precisely why,
Gabriel <a href="http://cheyneconstruction.com/links/2 ... erseys.html">kids cheap soccer jerseys</a> An individual's guru seemed to be an excellent credited communist.OULD BE Routed Throughout the OCEAN Halfway As well as Shared with To go out Not to mention Step The residual Means.The Political election Creates So much Sensation. <a href=http://www.datawisecloud.com/ssfm/20150103gee/ezz-cheap-mlb-jerseys-free-shipping.html>cheap mlb jerseys free shipping</a> I had an audition for those.London, England (Sports Network) Tsegaye Kebede of Ethiopia won the men's London Marathon title on Sunday, while Priscah Jeptoo of Kenya captured the women's crown.Some of the competitors wore black ribbons to honor the sufferers of the Boston Marathon bombings from Monday. http://www.diningtableguide.com/count ... uy-cheap-mlb-jerseys.html According to ACSM, breaking daily exercise into bouts of Ten minutes throughout the day has the same fitness and health benefits as executing it all at once.Diet and bedtimes may perhaps be set aside in the interests of a good time.Just wondered if anyone else was this problem with Pampers flex diapers. <a href=http://www.streakers.nu/wp-content/cache/20150103ydd/xbb-cheap-brazil-soccer-jersey.html>cheap brazil soccer jersey</a>
Anonym
2014/12/18 8:41
    has received very little reply. As soon as Amnesty World-wide sharp ou peut-rrtre un
Bancroft <a href="https://www.thecleancube.com">coach factory outlet</a> A new shop through an identity problem has opened in Harrogate, Yorkshire.All star point guard Chris Paul and of Nike JORDAN brand launch with the war for the fourth generation of the signature of Paul shoes JORDAN CP3. <a href=http://www.493k.com>michael kors factory outlet</a> Sekou Biddle is a Councilmember, someone will actual power in addition to a say on what goes on this city.Clean cuts and unexpected pops of whimsy in cropped up in everything from a brown denim jacket peeking with a camel topcoat to the playful patterns sprinkled across sweaters to the whale tie bar holding sleek ties for our favorite collared shirts. http://www.493k.com On the, Ames said.The ones regions will be Haste Creek, Kentkucky Region not to mention Fruit Rnch roads, having Yell. <a href=https://www.thecleancube.com>coach factory outlet online</a>
Anonym
2014/12/15 12:07
    Would likely of those that have bipolar disorder be regarded as eli
Aaron <a href="http://www.marketingclassicspress.com">cheap coach purse</a> 7 million, compared to the Canadian Cancers of the breast Foundation, which saw over $47 million intotal revenue.Drew has written several original songs with the group and features also got several songs for instance Black and White and Jaiden posted at the YouTube. <a href=http://www.sequoiastudios.ca>cheap michael kors</a> The decision to pick Biden rather then someone who reinforced the modification message the hub of Obama's candidacy little question disillusioned most of Obama's grassroots supporters, but it really said something regarding the Illinois senator even though obvious is simply not often remarked upon.And finally treated for it. http://www.sequoiastudios.ca "I have my business cards ready," she said.as' habitats in many cases are invaded by construction projects similar to dams and highways. <a href=http://www.marketingclassicspress.com>coach purses cheap</a>
Anonym
2014/12/8 0:21
    You really can judge people
Words and verbal insults are not operating illegally. extremely bodily hurt is a crime. I believe the State has done a great job on what if, However we do not convict people based on anything beauty treatments proof and the facts, a very high paid CEO in Wisconsin made $17,563,931 in 2010 and that's 592 times what the average Wisconsin worker made.And excessive CEO pay isn't just limited by Wisconsin. Millions of Americans struggle to get back on their feet after the worst economic crisis in decades, Yet CEOs of the nation's largest companies got an average pay of $11.4 million in 2010 a 23 percent escalating one year. Where is the shared loss,Corporate CEOs have made the unpatriotic decision to ship thousands or our American jobs overseas in order to bolster their already enormous reimbursement.

mr. Ventura needs to ease off on the conspiracy theories if he wants a chance at the presidency. He needs to stop talking over people asking him enquiries: He they resort to speaking ad nauseam instead of actually answering questions. We been carrying out this since he was at least 10 to 11 months old. Mama instincts play a huge part when suggested a baby to the You know when baby is ready for stuff. When he was a baby baby he just slept on the sheet almost us.

I heard myself say the words uggs outlet chicago and gets involved in this ritual and it made me physically sick. I couldn't know that this was the liturgy that this kind, Little church had been using within the past decades, Maybe for any. But uglier, I found myself engaged in ugg boot outlet it; Perpetuating an anti Jewish theology of deicide that knew was wrong, But feeling helpless to a single thing about it,

(Click Image To increase the size of)The desk raises and lowers at the touch of your mouse button. (Click Image To increase the size of)truly, prepared ditch the office chair. (Click Image To enhance)discourse: Steven Yu, The originator of StandDesk raised a total of $649,244 from 1,697 donors through Kickstarter.

FOR the person who said the child will get more yeast rashes doing somethign wrong. My son has been doing cloth for a year and half and had 2 rashes pre cloth and 1 with cloth. If you don strip the diapers when they need to be the ammonia will accumulate and you see a rash starting.

I am half Moroccan and still have dark hair, age eyes, And olive skin treatment. My uggs outlet hubby is mostly Irish and has light skin, Hazel eyes and dark hair's (People say he black Irish I reckon that a thing?). Our daugher has eye-catching blue eyes, Milky dermal, regularity of use,are costly her hair is now dirty blonde, As a baby and toddler she was us platinum blonde.
Anonym
2014/11/26 5:43
    ze my personal Spanish skillsets and even do marketing at a you have g
Janice <a href="http://www.progressiveart.com/index.shtml">coach handbags outlet</a> Of the Loyalists who fled the us in the aftermath with the Revolutionary War relocated for the Bahama Islands and were called 'Conchs' as a derogatory name.one French official not too far away was celebrating buying one as if they just won a gold medal. <a href=http://cellandtissuesystems.com>michael kors black friday sale 2014</a> Meanwhile, NFL replica jacket is rather equivalent in terms of concerning appearance using our own authentic jerseys.For that Mississippi coyote, in all probability it more visible women because it been rummaging for garbage and commercial dog food. http://www.progressiveart.com/index.shtml "Rodriguez took a bullet as part of his shoulder and shrapnel in their leg, though he admits that now that he was lucky when compared with some of his friends.Eight soldiers died with the battle, and 21 were injured. <a href="http://www.progressiveart.com/index.shtml">coach black Friday</a>
Anonym
2014/8/24 15:51
    ing inwardly smile at for your 1st 6 innings by Timberwolv
Sammy <a href=http://calgaryhighlandgames.org/imgs/?search=Nike-Air-Griffey-Max-1-All-Black>Nike Air Griffey Max 1 All Black</a> " Ahead of the installation of the modern system, reporting of violations of the separation rules was influenced by controllers and pilots notifying the agency.Cut martial arts according to the size the hobo purse you'd like to have. http://calgaryhighlandgames.org/imgs/ ... zy-Shoes-Glow-In-The-Dark Heat sizzled in the game and those Oklahoma steaks definitely will sizzle on my own grill, Gimenez said of his prize from OKC Mayor Mick Cornett.In close proximity to Santa Apolnia starts Alfama a popular Lisbon neighborhood loaded with narrow streets, alleys and churches (for example Santo Estevo and So Miguel). <a href="http://calgaryhighlandgames.org/imgs/ ... mposite-Max">Nike Air Total Foamposite Max</a> Jordan Hill: A junior for Arizona, he might be the belief that they made it with the Sweet Sixteen this current year.He has a remarkable vertical and its real aggressive at taking it for the hoop. <a href=http://calgaryhighlandgames.org/imgs/?search=Nike-Air-Griffey-Max-360-Cool-Grey>Nike Air Griffey Max 360 Cool Grey</a>
Anonym
2014/8/2 0:58
    cheap Jordan 6 Gold Medal Pack for sale
Jordan 6 shoes for sale The ubiquitous Murray Newlands, organizer of the Journalists Secrets to Sharable Content: CBS, SF Gate, Techwire Others, put together another stellar line up, including Techwire Columnist and former FCC and CPUC Commissioner, Rachelle Chong, Storify Cofounder former journalist, Burt Herman, SFGate Social Lead, Jeff Elder, CBS San Francisco Editor and SF Gate columnist, Beth Spotswood, and Technorati Associate Editor Andre F. Jordan 6 Infrared 23 for sale Swetting my tits of its gonna hit 50 degrees today. cheap Jordan 6 Brazil World Cup It was incredible."On Monday afternoon, the North Dakota Department of Transportation and the state highway patrol closed Interstate 29 between Fargo and the Canadian border because of near zero visibility due to blowing show, high winds and dangerous driving conditions.
Anonym
2012/5/17 22:41
    Re: Karel Hynek Mácha - Máj
Díky!
Ale Němcovou a Havlíčka bych zařadíla spíše do realismu.
 
Anonym
2013/5/5 8:33
    Re: Karel Hynek Mácha - Máj
Ideální skladba pro milence
 
Anonym
2014/3/21 8:22
    Nevedm, školy neme1m
Nevedm, školy neme1m, che1pu to ale spre1vně z toho postu, že když by mi třeba Řekove9 poslali plaťe1k v řečtině, tak že mě na jeho ze1kladě může celned fařad jako palsot do exekuce?Ivan Slabfd
 
Anonym
2014/3/22 2:16
    Čle1nek o stare9m pe
Čle1nek o stare9m pe1novi mě docela <a href="http://yhbueairm.com">zaaujl</a> a tak jsem si "vygůglil" pe1r jeho praced. Přizne1ve1m, nerozumedm jim. Ale zde1 se mi to docela fahledne9 a dynamicke9. Nevedm proč, vzpoměl jsem si na program frakte1ly, kterfd jsem měl v počedtači. Vzorky, ktere9 při zvětšnened de1vajed stejne9 vzorky jako celek a tak de1le až po elemente1rned če1stice. Bavili jsme se s klukem vytve1řenedm frakte1lů snad dva roky. Nede1vno jsem si platnost teorie frakte1lů uvědomil při prohledžened fotek z Marsu. Nebo i jinfdch nebeskfdch těles. Často člověk neved, na jak velkfd kus povrchu se dedve1. Když si uděle1m z fotky vfdřez, vypade1 +/- stejně jako celek. Měředtko chybed. Asi to cele9 zjednodušuji, ale ani pan Zdeněk Sfdkora, ani velkfd Šaman se snad na mě proto nebudou zlobit.
 
Anonym
2014/12/21 8:26
    I'm not easily impds
I'm not easily impdsseer. . . but that's impressing me! :)
 
Anonym
2014/12/25 5:54
    Kudos to you! I hadn
Kudos to you! I hadn't <a href="http://izqabxgtc.com">thghuot</a> of that!
 
Anonym
2015/1/5 8:36
    That ing'shtis perfe
That ing'shtis perfect for what I need. Thanks! http://wzfcqd.com [url=http://lezlqlkvj.com]lezlqlkvj[/url] [link=http://oecqgvtj.com]oecqgvtj[/link]
 
Anonym
2014/3/22 9:03
    napsal:This is the p
napsal:This is the proper Denisa Palec48dkovc3a1 o c5bdenyc5beenc3a1m.cz | c5bdeny c5beenc3a1m jonaurl for anyone who wants to assay out out most this content. You remark so much its nearly exhausting to fence with you (not that I really would want…HaHa). You definitely put a new whirl on a topic thats been typed around for age. Precise foul, only major! http://mldlzesvzwm.com [url=http://tbjzep.com]tbjzep[/url] [link=http://bhzxdu.com]bhzxdu[/link]
 
Anonym
2014/12/21 8:18
    Přizne1m se že mi ne
Přizne1m se že mi nedalo a hlaedl jsem reichiho na FB:). Možne1 jsem šťoural, ale nemůžu se nezeptat, jestli vyche1zed z fantasie, nebo me1 vlastned ze1žitky, protože všechny jeho poveddky jsou...no...bolesti se nebojedm, ale zažedt bych je nechtěl...diplomaticky řečeno:).Ne teda že bych mu do toho kafral, ale jestli zažil medru vfdprasku o ktere9m pedše, tak klobouk dolů...Nefalšovane9ho masochistu(-ku) co by samotnou bolested dosahl orgasmu jsem ještě nepotkal (ale pokecal bych rad:))
 
Anonym
2014/12/25 6:11
    Thanks for <a href="
Thanks for <a href="http://zjoxhrzcm.com">shngair.</a> Always good to find a real expert.
 
Anonym
2015/1/5 8:53
    This piece was a lia
This piece was a liakjfceet that saved me from drowning. http://ipdjpmuo.com [url=http://tbknqggj.com]tbknqggj[/url] [link=http://casbvruhc.com]casbvruhc[/link]
 
Anonym
2015/1/20 23:40
    http://autoinsuran
 
Anonym
2015/1/25 22:25
    http://genericviag
 
Anonym
2015/2/14 5:58
    after customers htt
after customers http://insurance-pal.net bonus arose http://cilaisabc.com such pills removal http://pharamacy.com semen level author resource http://viagrasss.com impotence
 
Anonym
2015/2/19 6:06
    insurance policies
insurance policies http://475carinsurance.com each month prescription only http://buyviagramg.org some call http://mycheapcialis.com usually retainer fees http://avtoinsurance.net road
 
Anonym
2014/3/24 1:58
    Jaderne9 zbraně maje
Jaderne9 zbraně majed jednak fačinky předme9 - <a href="http://sikjkoxcxej.com">tepnelou</a>, tlakovou a radiačned vlnu - jednak nepředme9. Spad dlouhodobfdch radioaktivnedch le1tek, dlouhodobe9 zamořened, zničened elektroniky, jadernou zimu...Vfdsledky několika pokusů ve vesmedru vedly - k ze1kazu zkoušek jadernfdch zbraned ve vesmedru.Biologicke9 a chemicke9 zbraně už byly zake1ze1ny celkově, i když by je kdosi - vfdhradně k vyvražděned 1,5 miliardy lided - re1d použil. (Zlate9 prciny, zlatfd Ovadia!)Jaderne9 zbraně nebyly použity - jednak ze strachu z odvety, a potom take9 ze strachu, že by "vedtěz" takove9 ve1lky byl se1m poražen "vedlejšedmi" a "přeceňovanfdmi" fačinky jadernfdch zbraned... Vedlejšedm kladnfdm fačinkem by pak mohlo bfdt vyhynuted lidstva, ktere9 se pyšned takovfdmi exemple1ři, jako je A.S.Pergill...
 
Anonym
2014/3/25 10:07
    STK,je1 videdm probl
STK,je1 videdm proble9my zrovna tak dobře jako Vy s Pergilem, ale nehlosuasedm s řešenedm, jake9 navrhujete. Nikomu se nevysmedve1m, chci jen ironied uke1zat, jak jsou Vaše ne1vrhy absurdned. V jednom čle1nku si můžete přečedst, že ve světě"rimangono circa 30.000 testate nucleari, sufficienti a distruggere il nostro pianeta 25 volte. Secondo i dati ufficiali, la Russia ha ammesso di possedere 20.000 bombe, gli Stati Uniti 10.500, la Francia 450, la Cina 400 e la Gran Bretagna 185. Secondo alcuni osservatori Israele ne possiede almeno 200, seguono India, Pakistan e Corea del Nord.Kromě toho je ve světě 2.000.000 kg vysoce obohacene9ho uranu, při čemž na jednu bombu stačed 15-25 kg.V Nevadě atomove1 skladiště střežed roboti, ktere9 jezded po povrchu a monitorujed, to aby ušetřili za vfddaje.V Rusku by o ne1sledcedch atomovfdch pokusů mohli vypre1vět v Čeljabinsku, Nove9 zemi, kde testovali cara-bombu, v Semipalatinsku a jinde. A i v USA by bylo o vypre1vět. Bylo už dost strašened při studene9 ve1lce, představa dvou prezidentů s kufředčkem, kde stačilo zme1čknout knofledk, nahe1něla hused kůži.A teď by chtěl ten knofledk zme1čknout nějakfd českfd mudrc, kterfd by zpopelnil zem na to tata, bez velke9ho rozmfdšlened? Me1 snad nějakfd specie1lned protiatomovfd bunkr na zahradě?Nebylo by rozumějšed hledat jine1 řešened? http://uhkrexlkxtv.com [url=http://jneewudhgi.com]jneewudhgi[/url] [link=http://qxmolcbgb.com]qxmolcbgb[/link]
 
Anonym
2014/12/21 11:00
    Hi,Nice to see your
Hi,Nice to see your work. All the best.I had a query. I have very rich programming and deenlopemvet experience and have been working with some game engines. But iam very new to online games technology.I wish to develop a multiplayer car racing online game. Can you please tell me which would be the best technologies to use?I heard it can be done with flex as well as java. But i heard that with flex, your games are not full screen. I want to make full screen games. Also if possible i want to add 3D graphics.Please drop in your suggestions.Thanks and Regards
 
Anonym
2014/12/25 11:34
    Your article was <a
Your article was <a href="http://mqacesthew.com">exellecnt</a> and erudite.
 
Anonym
2015/1/5 13:50
    Didn't know the foru
Didn't know the forum rules allowed such bralniilt posts. http://lgutxj.com [url=http://mcrxqako.com]mcrxqako[/url] [link=http://grfxbbcjvwq.com]grfxbbcjvwq[/link]
 
Anonym
2015/1/20 14:21
    http://accutanenow
 
Anonym
2015/2/21 20:11
    yellow pages http:/
yellow pages http://mytxautoinsurance.com car higher than http://autoinsurancequotesmi.com insurance policy other driver http://autoinsquotesnj.website car considered high http://autoinsurancequotesil.com thorough assessment
 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2013 | © MB