Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 8.00 / 10 (13 hlasů)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 02. 05.2011
Otevřeno: 48063x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Rozbory knih
Karel Hynek Mácha - Máj

Detailní rozbor knihy Máj nejznámějšího představitele českého romantismu Karla Hynka Máchy. Vhodné pro ústní část státní maturitní zkoušky z českého jazyka.

1. Charakteristika doby vzniku díla

  1. Charakter doby a literatury

   • vydáno 1836, u nás doba národního obrození → proto nebyl Máj příliš ceněn ve své době

   • 1830: revoluce ve spoustě evropských zemích, u nás: Metternich

   • gesto osamělého jedince

   • tehdejší česká společnost zaměřena na sentimentální vlastenecké hry

   • cíle výchovné převládají nad uměleckými

   • literatura si nekladla vyšší cíle než bavit čtenáře

   • ani soudobí umělci si Máchy moc necenili (Tyl: posměšná povídka „Rozervanec“)

 1. Kniha

  1. Literární směr/sloh dané knihy - romantismus

   • směr konce 18. století – 1. polovina 19. století, fantazie, city a minulost

   • zaměřuje se na obrazotvornost a citlivost, individualismus a subjektivismus

   • hrdina (jeho program = nenaplněná láska)

   • člověk výjimečný, osamělý, rozervanost, neprojevuje zájem přizpůsobit se společnosti (odmítá její konvence)

   • často loupežník, poutník (neznáme minulost ani budoucnost) a varianty poutníka jsou: potulný rytíř (např. W. Scott – Ivanhoe), kat, mnich, poustevník (tento typ hrdiny oblíbený i v současnosti), vyvrženec ze společnosti...

   • častá autobiografie, hodně metafor, archaismů, lidský jazyk, kontrasty

   • důraz na melodičnost (zvukomalba = eufonie)

   • rozdělení romantismu:

    • aktivní – hlavní hrdina se bouří proti společnosti, veřejné hlásání názorů (Byron, Mácha)

    • pasivní – utíká do snů, trpce přijímá svůj osud, východisko z deziluze hledali autoři v různých oblastech

     • historie: W. Scott, fantazie: E. T. A. Hoffmann, mystika, legendy: Chateaubriand, láska: J. K. Tyl, mytologie: K. J. Erben

   • porovnání romantismu s klasicismem:

    • klasicismus: rozum, nadčasové a obecné jevy společné všem dobám a zemím, hrdina: nejdůležitější je povinnost a čest, používá vysoký umělecký styl, měl upevnit stát, lidé mají povinnost vůči státu, národu, často se zobrazují královské dvory a vysoké vrstvy

    • romantismus: cit, fantazie, zaměřuje se na určité historické období svého národa a idealizuje ho, hrdina - nejdůležitější jsou pro něho city, důraz na zvukomalebnost, hrdina bojuje za svobodu, často proti státní moci, za svoji lásku, štěstí, pomstu..., láska = nejvyšší hodnota, hrdina je neobvyklý - loupežník, poustevník (tajuplná osoba z nižší vrstvy)

   • literatura v romantismu:

    • romantismus = umělecký proud v evropských literaturách 1. poloviny 19. stol.

    • romantismus byl uměním vyhraněně subjektivistickým, individualistickým; zásadně odmítá klasické estetické normy

    • důraz na původnost, tvůrčí svobodu umělce, jeho emocionalitu a spontaneitu, preferuje lidové umění a tradice

    • romantický hrdina se zpravidla ocitl v neřešitelném konfliktu se světem, v němž se cítil jako osamělý cizinec → návrat do světa fantazie, přírody – tradiční i minulé, svět exotiky...

    • myšlenka: svět nelze proměnit vůlí, ani vírou v nadosobní ideál => romantický pesimismus, zklamání a skepse, nenaplněná láska, ...

    • žánry: lyrická balada, básnická povídka čí poema, moderní epos, román ve verších, dramatická báseň, historický román a historická povídka

    • romantický hrdina: myšlenkově, vizuálně a životními osudy (pocity?) se blíží k autorovi = autobiografičnost, postava: zjevově nekonvenční (= vypadá jinak než ostatní), v ošklivosti je krása

     • hrdinovi nikdo nerozumí, nedokáže se ztotožnit se společností, společnost ho nebere

     • prostředí: hroby, hřbitovy, tajemná jezera, temné lesy, hrady, sklepení, bizarní příroda,...

     • návrat k historii, k lidové tvorbě, důležitý prim hraje exotičnost, příroda – kontrasty

  2. Literární druh a žánr

   • dramaticko-lyricko-epická báseň = i přímá řeč

    • lyricko-epická báseň (= dílo má děj a jsou zde líčeny i pocity)

  3. Témata a motivy

   • vina a trest, smrt, čas, Země, láska

  4. Kompozice, postavy a děj

   • podstatou není děj, ale příroda + filosofické úvahy

   • děj (1. zpěv): velmi jednoduchý (3 postavy – Vilém, Jarmila, její svůdce) – podle skutečné události – Mladý Vilém se dozví, že Jarmila byla svedena dřív než ji poznal. Zavraždí svůdce, aniž tuší, že zabil svého otce (dříve vyvržen). Vilém je za svůj čin uvězněn, druhý den poprava a zdrcená Jarmila se utopí.

   • 2.zpěv: Vilémovy úvahy ve vězení – kritizuje společnost za pouhé mechanické potrestání viníka, aniž by se zajímala o konkrétní případ. Strach z posmrtného prázdna (- NIC)

   • 3.zpěv: nejdůležitější: Země (vlast) jako jistota

   • 4.zpěv: Mácha se ztotožňuje se svým revoltujícím hrdinou, stojí za jeho činy, mění třetí osobu za první a v závěru uvádí své jméno na prvním místě.

   • skladba není optimistická ani vlastenecká, jen kritizuje, nevychovává, ptá se po skutečné vině, přemýšlí o čase

   • úvod, 4 zpěvy, 2 intermezza (= vsuvka = mezihra nakrátko přerušující hlavní děj, vedlejší událost)

   • hlavní postavy:

    • Vilém (strašný lesů pán): žárlivý, pomstychtivý, odsouzený na smrt – nevěří ve svou vinu, lituje sám sebe, zatracuje se, typický romantický hrdina

     • za svůj osud dává vinu svému otci, který jej v mládí vyhnal z domu, má strach z posmrtného života, neví co přijde

    • Jarmila: naprosto vedlejší postava (ani krásná, ani věrná nebo zamilovaná....)

    • Hynek: sám autor, zamyšlený, depresivní, otřesen Vilémovým osudem, ztotožňuje se s Vilémem

   • Máj má charakter dramatu: vzestup – vyvrcholení – sestup

    • expozice: Byl pozdní večer, první máj...

    • kolize: Zpráva od plavce

    • krize: Vilém zabije otce

    • peripetie: Poprava

    • katastrofa: Zemře nejen otec, ale i Vilém

  5. Čas, prostor a vypravěč 

   • vychází v roce 1836, děj v okolí Bezdězu, Doksy

   • vypravěč: Hynek, v posledním zpěvu mění třetí osobu za první (er-forma → ich-forma)

  6. Jazykový rozbor – slovní zásoba

   • obraz přírody – barvitost (barvy kontrastní, záměrná kombinace: modrá a bílá)

   • kontrasty: jarní příroda X poprava, život X smrt

   • subjektivizace (vztah básníka a lyrického hrdiny)

   • dramatická kompozice: vzestup, vrchol, sestup

   • epiteta: bělavé páry, modrý blankyt

   • přirovnání: co slzy lásky

   • oxymóron: umřelé hvězdy svit

   • metonymie: hrdliččin zval ku lásce hlas

   • personifikace – břeh ji objímal kola a kol

   • důraz na zvukovou stránku verše – lhal lásky žal

   • rýmy: sdružené, střídavé, obkročné

   • metafory, personifikace (jezero zvučelo tajný bol), gradace, epiteton konstans (kamenný stůl), epiteton ornans (hvězdný třpyt)

   • opakování počáteční sloky, v závěru: ich-forma, popis krajiny, monolog; dialog, zvukomalba

  7. Hlavní myšlenka

 • úvaha o vině a trestu

 • úvahy o tom, zda smrtí končí život, co je po smrti? Mácha se domnívá, že po smrti je nekonečné NIC („Kdy dopadne konce svého? Nikdy – nikde – žádný cíl“)

  • v rozporu s křesťanským názorem, který smrt bere jako předěl, po kterém se dostáváme do jiné dimenze

  • v rozporu s cyklickým vnímáním života a smrti

 • úvaha o čase, Vilém zažívá nekonečnou noc před popravou X smrt: čas ztrácí význam

  • není cíl → čas nemá smysl

 • oslava májové přírody

  8. Zajímavosti

 • dílo zfilmováno i zhudebněno i zdramatizováno (hudební divadlo Karlovy Vary)

  • Máchova jediná kniha; současníci dílo nepřijali, ale stalo se inspirací mnoha básníkům (májovci)

  • Erben napsal jako reakci na Máj romanci Záhořovo lože (poutník, který jde do pekla, protože vinou otce je peklu vydán, ale zachrání se a i Záhoř, když lituje svých činů, se zachrání – polemika se situací Viléma – pro toho záchrana není)

  • nadčasové dílo (vězni nejsou smířeni se svým osudem)

  • některé motivy jsou v básni Cikáni

 1. Pohled na knihu

  1. Vliv díla

   • Májovci – ovlivnil celou generaci májovců (považován za 1. českou moderní báseň)

    • je působivý do současnosti → natočení filmu

   • Máj se objevuje například i v komedii „Vesničko má středisková“ - doktor si Máj recituje a přejede ho auto, zapomene na realitu (Hrušínský), R. Hrušínský namluvil Máj jako LP desku

   • ostrá kritika tehdejší společnosti (rozvrácená rodina, bezcitnost v mezilidských vztazích, lhostejnost k osudu člověka)

   • podobnost: J. Sorel před soudem, kontrast: obraz krásné májové přírody

   • kritika náboženství a boha, který připustil nevinnou a zbytečnou smrt dvou mladých lidí

   • příběh přerůstá v tragédii obecně lidskou

   • marná vzpoura proti osudu

   • NICOTA ← smrt, touha X skutečnost, plynutí času X Země jako jediná jistota

   • touha po volnosti v nesvobodném světě („Dalekáť cesta má! Marné volání!!“)

 2. Autor

  1. Život Karla Hynka Máchy (1810 – 1836) a vliv na jeho tvorbu

   • český básník, jeden z největších představitelů českého romantismu, zakladatel moderní české poezie, životopisci bývá popisován jako samotářský zamlklý melancholik

   • pěšky navštěvuje hradní zříceniny, kde přespává a maluje je – díky němu některé dnes známe, pěšky šel až do Itálie

   • inspirace u mnohých evropských autorů romantismu

   • studium: gymnázium, filozofie, práva, poté pracuje jako advokátní praktikant u soudu v Litoměřicích

   • neskrýval své sympatie k revolučním hnutím v Evropě, pomáhal polským vlastencům

   • snoubenka: Eleonora Šomková, syn: Ludvík

   • 1836 umírá na tyfus nebo choleru, asi po napití kontaminované vody při hašení požáru

  2. Máchův postoj ke světu (symboly)

   • symboly jsou vyjádřené postavami poutníků, katů, Cikánů a poustevníků, kteří utíkají do samoty, protože jim společnost nerozumí

   • poutník dále vyjadřuje romantickou touhu po svobodném putování = pasivní postoj

   • symbol loupežníka (= aktivní postoj), který svým násilným činem protestuje proti řádu a společnosti, snaží se násilně přerušit řád, ale nenabízí alternativu

   • rozpor mezi snem a skutečností → skutečnost je úplně jiná

   • ROZERVANOST – člověk rozpolcený, SVĚTOBOL

   • prostředí je stejné jako autor viděl ve skutečnosti, nejsou kompromisy

   • hrdinové se bouří, zoufají si, ale nikdy se nekají

   • Mácha se ztotožňuje s hrdiny v jejich nevíře v posmrtný život

   • Máj má podstatu dramatu: vzestup – vyvrcholení – sestup

   • jedinou jistotou je Země

  3. Další autorova tvorba

   • básnická próza: „Pouť krkonošská" (1833-34)

    • hrdina/poutník na vrcholu Sněžky vidí zemřelé mnichy, kteří ožívají na jeden den v roce

   • historická próza: „Křivoklad" (1831)

    • je to první část nedokončeného čtyřdílného prozaického příběhu „Kat"

    • další díly měly být nazvány podle českých hradů: Valdek, Vyšehrad, Karlštejn

    • uvěznění Václava IV., jeho vztah k přemyslovskému levobočku-katu je odhalován jako tragédie obou hrdinů: král je nespokojen se svým vysokým postavením, kat po něm touží

   • Návrat", „Obrazy ze života mého" (1834)

    • tyto Obrazy obsahují „Večer na Bezdězu" a povídku „Márinka"

     • v této povídce je hrdinkou krásná dívka, žijící v neutěšeném prostředí pražské čtvrti chudoby Na Františku (= protiklad krásy a chudoby)

     • jejím otcem je žebravý houslista. Básník se s ní seznamuje za její nemoci (tuberkulosa) a po návratu z Krkonoš je už svědkem jejího pohřbu, psáno jako deník + realistické prvky

    • Obrazy ze života mého" jsou autobiografické

   • román: „Cikáni" (1835)

    • za Máchova života nevyšel, rozporuplné city, romantický děj, tragické zápletky

    • hlavní postavy nejsou skuteční cikáni, ale žijí jako vyděděnci společnosti, bez vlasti a domova, touha po spravedlnosti je přivádí ke mstě za zločiny spáchané hrabětem Valdemarem z Korku

    • starý „cikán" Giacomo pomstí svou milenku vraždou vinníka-hraběte a je popraven. Jeho chovanec v zabitém poznává pravého otce, ale i svůdce své milé-židovky Ley. Odmítá ujmout se panství po otci a odchází jako poutník do světa (je svobodný, bez pánů)

    • mladý „cikán" + Lea = Mácha + Lori

 3. Používané žánry, představitelé a jiná umění

  1. Nové umělecké směry a žánry

   • próza – historický román, povídka a novela

   • lyrika – reflexivní (úvahová) a intimní poezie

   • nový žánr – byronská básnická povídka - autorem je W. Scott × ale proslul ho Byron

    • rozsáhlý lyricko-epický nebo epický veršovaný útvar, jehož dějový základ je prostoupen lyrickými prvky, jinými slovy poema

  2. Představitelé období romantismu v české literatuře

 • Karel Jaromír Erben
 • Josef Kajetán Tyl
 • Božena Němcová
 • Karel Havlíček Borovský

více o těchto autorech v souboru - nahoře - stáhnout soubor PDF

Anonym
2014/8/24 15:51
    ing inwardly smile at for your 1st 6 innings by Timberwolv
Sammy <a href=http://calgaryhighlandgames.org/imgs/?search=Nike-Air-Griffey-Max-1-All-Black>Nike Air Griffey Max 1 All Black</a> " Ahead of the installation of the modern system, reporting of violations of the separation rules was influenced by controllers and pilots notifying the agency.Cut martial arts according to the size the hobo purse you'd like to have. http://calgaryhighlandgames.org/imgs/ ... zy-Shoes-Glow-In-The-Dark Heat sizzled in the game and those Oklahoma steaks definitely will sizzle on my own grill, Gimenez said of his prize from OKC Mayor Mick Cornett.In close proximity to Santa Apolnia starts Alfama a popular Lisbon neighborhood loaded with narrow streets, alleys and churches (for example Santo Estevo and So Miguel). <a href="http://calgaryhighlandgames.org/imgs/ ... mposite-Max">Nike Air Total Foamposite Max</a> Jordan Hill: A junior for Arizona, he might be the belief that they made it with the Sweet Sixteen this current year.He has a remarkable vertical and its real aggressive at taking it for the hoop. <a href=http://calgaryhighlandgames.org/imgs/?search=Nike-Air-Griffey-Max-360-Cool-Grey>Nike Air Griffey Max 360 Cool Grey</a>
Anonym
2014/8/2 0:58
    cheap Jordan 6 Gold Medal Pack for sale
Jordan 6 shoes for sale The ubiquitous Murray Newlands, organizer of the Journalists Secrets to Sharable Content: CBS, SF Gate, Techwire Others, put together another stellar line up, including Techwire Columnist and former FCC and CPUC Commissioner, Rachelle Chong, Storify Cofounder former journalist, Burt Herman, SFGate Social Lead, Jeff Elder, CBS San Francisco Editor and SF Gate columnist, Beth Spotswood, and Technorati Associate Editor Andre F. Jordan 6 Infrared 23 for sale Swetting my tits of its gonna hit 50 degrees today. cheap Jordan 6 Brazil World Cup It was incredible."On Monday afternoon, the North Dakota Department of Transportation and the state highway patrol closed Interstate 29 between Fargo and the Canadian border because of near zero visibility due to blowing show, high winds and dangerous driving conditions.
Anonym
2012/5/17 22:41
    Re: Karel Hynek Mácha - Máj
Díky!
Ale Němcovou a Havlíčka bych zařadíla spíše do realismu.
 
Anonym
2013/5/5 8:33
    Re: Karel Hynek Mácha - Máj
Ideální skladba pro milence
 
Anonym
2014/3/21 8:22
    Nevedm, školy neme1m
Nevedm, školy neme1m, che1pu to ale spre1vně z toho postu, že když by mi třeba Řekove9 poslali plaťe1k v řečtině, tak že mě na jeho ze1kladě může celned fařad jako palsot do exekuce?Ivan Slabfd
 
Anonym
2014/3/22 2:16
    Čle1nek o stare9m pe
Čle1nek o stare9m pe1novi mě docela <a href="http://yhbueairm.com">zaaujl</a> a tak jsem si "vygůglil" pe1r jeho praced. Přizne1ve1m, nerozumedm jim. Ale zde1 se mi to docela fahledne9 a dynamicke9. Nevedm proč, vzpoměl jsem si na program frakte1ly, kterfd jsem měl v počedtači. Vzorky, ktere9 při zvětšnened de1vajed stejne9 vzorky jako celek a tak de1le až po elemente1rned če1stice. Bavili jsme se s klukem vytve1řenedm frakte1lů snad dva roky. Nede1vno jsem si platnost teorie frakte1lů uvědomil při prohledžened fotek z Marsu. Nebo i jinfdch nebeskfdch těles. Často člověk neved, na jak velkfd kus povrchu se dedve1. Když si uděle1m z fotky vfdřez, vypade1 +/- stejně jako celek. Měředtko chybed. Asi to cele9 zjednodušuji, ale ani pan Zdeněk Sfdkora, ani velkfd Šaman se snad na mě proto nebudou zlobit.
 
Anonym
2014/3/22 9:03
    napsal:This is the p
napsal:This is the proper Denisa Palec48dkovc3a1 o c5bdenyc5beenc3a1m.cz | c5bdeny c5beenc3a1m jonaurl for anyone who wants to assay out out most this content. You remark so much its nearly exhausting to fence with you (not that I really would want…HaHa). You definitely put a new whirl on a topic thats been typed around for age. Precise foul, only major! http://mldlzesvzwm.com [url=http://tbjzep.com]tbjzep[/url] [link=http://bhzxdu.com]bhzxdu[/link]
 
Anonym
2014/3/24 1:58
    Jaderne9 zbraně maje
Jaderne9 zbraně majed jednak fačinky předme9 - <a href="http://sikjkoxcxej.com">tepnelou</a>, tlakovou a radiačned vlnu - jednak nepředme9. Spad dlouhodobfdch radioaktivnedch le1tek, dlouhodobe9 zamořened, zničened elektroniky, jadernou zimu...Vfdsledky několika pokusů ve vesmedru vedly - k ze1kazu zkoušek jadernfdch zbraned ve vesmedru.Biologicke9 a chemicke9 zbraně už byly zake1ze1ny celkově, i když by je kdosi - vfdhradně k vyvražděned 1,5 miliardy lided - re1d použil. (Zlate9 prciny, zlatfd Ovadia!)Jaderne9 zbraně nebyly použity - jednak ze strachu z odvety, a potom take9 ze strachu, že by "vedtěz" takove9 ve1lky byl se1m poražen "vedlejšedmi" a "přeceňovanfdmi" fačinky jadernfdch zbraned... Vedlejšedm kladnfdm fačinkem by pak mohlo bfdt vyhynuted lidstva, ktere9 se pyšned takovfdmi exemple1ři, jako je A.S.Pergill...
 
Anonym
2014/3/25 10:07
    STK,je1 videdm probl
STK,je1 videdm proble9my zrovna tak dobře jako Vy s Pergilem, ale nehlosuasedm s řešenedm, jake9 navrhujete. Nikomu se nevysmedve1m, chci jen ironied uke1zat, jak jsou Vaše ne1vrhy absurdned. V jednom čle1nku si můžete přečedst, že ve světě"rimangono circa 30.000 testate nucleari, sufficienti a distruggere il nostro pianeta 25 volte. Secondo i dati ufficiali, la Russia ha ammesso di possedere 20.000 bombe, gli Stati Uniti 10.500, la Francia 450, la Cina 400 e la Gran Bretagna 185. Secondo alcuni osservatori Israele ne possiede almeno 200, seguono India, Pakistan e Corea del Nord.Kromě toho je ve světě 2.000.000 kg vysoce obohacene9ho uranu, při čemž na jednu bombu stačed 15-25 kg.V Nevadě atomove1 skladiště střežed roboti, ktere9 jezded po povrchu a monitorujed, to aby ušetřili za vfddaje.V Rusku by o ne1sledcedch atomovfdch pokusů mohli vypre1vět v Čeljabinsku, Nove9 zemi, kde testovali cara-bombu, v Semipalatinsku a jinde. A i v USA by bylo o vypre1vět. Bylo už dost strašened při studene9 ve1lce, představa dvou prezidentů s kufředčkem, kde stačilo zme1čknout knofledk, nahe1něla hused kůži.A teď by chtěl ten knofledk zme1čknout nějakfd českfd mudrc, kterfd by zpopelnil zem na to tata, bez velke9ho rozmfdšlened? Me1 snad nějakfd specie1lned protiatomovfd bunkr na zahradě?Nebylo by rozumějšed hledat jine1 řešened? http://uhkrexlkxtv.com [url=http://jneewudhgi.com]jneewudhgi[/url] [link=http://qxmolcbgb.com]qxmolcbgb[/link]
 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2013 | © MB