Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 10.00 / 10 (1 hlas)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 24. 05.2011
Otevřeno: 32212x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Rozbory knih
Moliére - Tartuffe

Detailní rozbor díla francouzského klasicistního dramatika Moliéra Tartuffe, vhodné k ústní části státní maturity z českého jazyka.

1. Charakteristika doby

 • vydáno 1664 – u nás převažovalo baroko, ve Francii klasicismus
   • důraz je kladen na povinnost → hrdina má povinnost vůči společnosti a státu, což je důležitější než jeho osobní život, později tohoto hodně využíval Napoleon (služba v armádě = služba vlasti)

   • Francie získává kolonie v Severní Americe a soupeří tam o ně s Anglií, v Evropě soupeří především s Rakouskem a Pruskem

  1. Obecný charakter literatury

   • dělení literatury:

    • vysoká - tragédie, ódy, didaktické básně, úvahy, eseje

     • téma = historické, statečné činy příslušníků urozených vrstev, antické dějiny

     • rýmovaný verš

    • nízká - komedie, fraška, bajka a satira

     • náměty ze soudobé společnosti, nižší vrstvy

 1. Kniha - Tartuffe

  1. Literární směr/sloh dané knihy

   • klasicismus

    • konec 17. století ve Francii na dvoře Ludvíka XIV. až do 19.století

    • klasický = dokonalý (dokonalost vidí v antice)

    • šíří se do Evropy, Ruska i Ameriky

    • 1. fáze – barokní klasicismus - baroko x první náznaky klasicismu, historicky baroko

    • 2. fáze – klasicismus (1770-1800) – nástup klasicismu

    • 3. fáze – empír (1800-1830)

    • snaží se napodobit antiku, obrací se k antice jako renesance

    • nástup 1789-1799 = Velká francouzská revoluce

    • Anglie, Francie – neoklasicismus

    • snaží se odvrátit od baroka a rokoka (jednoduchost, střídmost)

    • v době Napoleona Bonaparteho = empír – naprosto kopíruje antiku, empír (1800-1830)

    • prosazování zájmu kolektivu oproti zájmům jedince

    • svazuje uměleckou tvorbu a člověka řadou přísných, striktních a neměnných pravidel

    • rozkvět – absolutistická monarchie

    • odklon od vlivu církve a šlechty, snaha maximalizovat svobodu jednotlivce

    • 1776 – nezávislost USA

    • inspiračním zdrojem Aristotelovo dílo Poetika

    • znaky:

     • důraz na racionalismus – vztah ke společnosti, prvky z antiky

     • nezobrazuje se intimní život jedinců, vždy vztah ke společnosti

     • jednoduchost, střídmost, vyrovnanost, přesnost

     • důraz klade na přírodu, umělci chápou umění jako napodobení přírody, což zaručuje pravdu, ze které vychází estetický účinek díla = „je pravdivé, co je krásné“

     • příroda chápána jako statická, nadčasová, stálá, odvrhující vše, co je živelné, chaotické, subjektivní

     • existuje jediný pohled na skutečnost, svět, a tím pádem jediný způsob uměleckého ztvárnění skutečnosti, z toho vyplývají přesné požadavky na formu a obsah díla inspirované antikou

     • racionální, analytické, dogmatické, řídí se pevnými pravidly

     • filozofické úvahy o abstraktním pojetí obecně rozšířených nápadů, ideálů a věcí o pravdě, lásce a kráse

     • pocit a city potlačeny, rozum v popředí

   • literární klasicismus

    • projevuje se zejména v dramatu

    • uplatňuje se Aristotelova zásada 3 jednot (Poetika)

    • alexandrin ... druh verše, 12 slabičný verš se stálou přerývkou po 6. slabice a s metrickým důrazem na konci se střídá s 13 slabičným veršem, který má nedůrazné zakončení

    • pravidla klasicismu zformuloval Nicolas Boileau v básni Umění básnické, toto dílo tvoří základ klasicistní literatury

    • nemísí se tragické a komické náměty

    • klasicismus odmítá Shakespeara

  2. Literární druh a žánr

   • drama, komedie (- ve středověku → to, co dobře dopadne – cíl dostat se k bohu)

  3. Jazykový rozbor

   • psáno ve verších

   • objevují se zde výrazy z lidového jazyka, ale nepřevažují (přítelíček)

  4. Kompozice, prostor a čas

   • zásada tří jednot

    • odehrává se během jednoho dne, v Paříži v domě Orgona

    • Expozice: Ostatní postavy si začnou všímat podezřelého jednání Tartuffa

    • Kolize: Tartuffe získává stále více důvěry Orgona, ten mu chce dát svou dceru za ženu

    • Krize: Tartuffe se pokouší svádět Orgonovu manželku, on jí nevěří, aby dokázal, že věři Tartuffovi, přepíše na něho svůj majetek

    • Peripetie: Elmíra nachystá důkaz, že se Tartuffe přetvařuje, Orgon procitne, ale hrozí mu ztráta majetku

    • Katastrofa: Zásah krále (deus ex machina?)

  5. Hlavní myšlenka, postavy a děj

   • dílo ve své době chápáno jako proticírkevní – nesmělo se ani hrát

    • hlavní hrdina = typ „svatouška“, schovává se za církevní dogmata, odsuzuje radost ze života, smích, … a tímto přísným jednáním ukazuje, že je mravnější než jeho okolí, tím se vetře do přízně Orgona, který mu postupně svěří svou domácnost a dokonce i svou rodinu

     • aby Orgon dokázal, jak Tartuffovi věří, přepíše na něj i svůj majetek

   • Tartuffe

    • svádí Orgonovu manželku, chce se však oženit s jeho dcerou a Orgon věří více jemu, než své rodině

   • Orgon

    • když prohlédne, je pozdě, nebýt zásahu krále, byl by žebrák

   • díky tomuto příběhu spousta Francouzů poznala podobné jednání církve → proto oficiální odpor proti této hře

   • pozor na lidi typu Tartuffa!

   • další postavy: Elmíra (manželka Orgona), paní Pernellová (matka Orgona), Damis, Mariana (Orgonovy děti), Valér (nápadník Marianin), Kleantes (Orgonův švagr), Dorina (komorná Marianina), pan Loyal (soudní vykonavatel)

  6. Zajímavosti

   • král ve hře vnímán dobře, možná i proto, že Moliére byl v té době ředitel královského divadla

   • Tartuffe = „svatoušek“ se stal podobným typem člověk jako třeba Harpagon, Othello

   • nadčasové dílo

 2. Autor – Moliere (Jean Baptiste Poquelin, 1622-1673)

  1. Život autora + vlivy na jeho tvorbu

   • komedie, nízká literatura

   • herec, režisér, vlastní kočovná společnost

   • boj proti církvi a královskému dvoru

   • navazuje na tradice lidového divadla, antickou komedii a komedii dell’arte

   • Commedia dell’arte

    • rozvíjela se již v době baroka, v Itálii

    • herci měli předepsanou kostru děje a záleželo pouze na reakcích publika, jakou pasáž hry rozvinou

    • herci měli výrazné kostýmy a masky

    • tento typ komedie vytvářel stále pevné charakterové rysy

   • zemřel na jevišti, někdy srovnáván se Shakespearem

  2. Další autorova tvorba

   • kritika společnosti, veškeré jeho postavy jsou aktuální dodnes, všímá si negativních vlastností člověka (lakota, hloupost, pokrytectví, snaha měšťanů napodobit šlechtu, …) – proto nebyl oblíben u vyšších vrstev, dvora a církev ho proklela

   • Lakomec“

    • inspirace Plautovou Komedií o hrnci

    • hlavní postava Harpagon, bohatý lichvář, pro kterého peníze znamenají vše, je schopný pro ně obětovat všechno – i štěstí svých dětí, syn mu ukradne 30 000 dukátů a pak teprve Harpagon svému synovi povolil sňatek

   • Zdravý nemocný“

    • hlavní postava Argan – hypochondr, snaží se provdat svoji dceru za starého doktora, aby měl lékařskou péči zdarma

   • Měšťák šlechticem“

    • napodobování šlechtických mravů

   • Don Juan“ - typ rozmařilého a pokryteckého šlechtice

   • Misantrop“ - o povrchnosti a vypočítavosti u dvora, nespravedlnost

    

 1. Další směry a představitelé

  1. Nové umělecké směry a žánry

   • klasicismus – viz výše

   • osvícenství

    • myšlenkové hnutí 18. století, jež se začalo projevovat nejprve ve Francii a v Anglii a bylo spjato s filozofickými myšlenkami doby, s myšlením a názory na svět

    • slohově patří do klasicismu

    • znaky:

     • zaměřeno proti absolutistickému systému, církvi, konzervatismu

     • vyznávalo kult rozumu, objektivismus, víra v pokrok

     • důraz na pravdivé poznání světa, svoboda, rovnoprávnost všech

     • osvícenský absolutismus – Josef II. Využíval prvků osvícenství a pomocí reforem upevňoval svou moc

     • v literatuře se prolíná rozum i cit

     • vydávána francouzská Encyklopedie (1751-1772) = rozsáhlý projekt s cílem zasáhnout co nejobsáhlejší soubor znalostí (věda, technika, umění) – negativní odezva jezuitů – vydáváno tajně

     • nejslavnější encyklopedisté – Diderot, Rousseau

     • realistické vnímání světa, praktický postoj k životu

     • C. L. Montesquiem, Voltaire, D. Diderot, D. Defoe, H. Fielding, J. Swift, P. Beaumarchais

   • alexandrin (verš)

   • Commedia dell'arte

  2. Další představitelé

   • klasicismus

    • Pierre Corneille (1606 – 1684)

     • drama – tragédie

     • hrdinská tragédie se smírným koncem, zobrazuje, jaké by měly postavy být – chování, jednání, jací mají být lidé

     • konflikt mezi osobním citem a morální odpovědností vůči společnosti, osobní cit musí ustoupit do pozadí

     • hrdinové nejsou v zajetí osudu ani vášní

     • jednání je racionální, ve shodě se společenskými normami

     • postavy – hrdé, neústupné, zásadové, svobodné, vnitřně silné

     • důraz na pravdu, rozum, čest rodiny

     • dílo: „Cid“ - odehrává se v 11. století, čerpá ze středověké literatury – Píseň o Cidovi

     • hlavní postavy – Rodrigo Diaz de Bivar, Chiména

     • děj: Před svatbou Chiménin otec urazil Rodrigova otce. Syn byl povinen pomstít otcovu pohanu a v souboji zabil Chiménina otce. Chiména, ač Rodriga miluje, žádá na králi jeho smrt. Rodrigo ve službách krále vítězí nad Maury, získává titul Cid = pán. Udatností odčinil svou vinu, oba tedy mohou být oddáni.

    • Jean Racine (1639 – 1699)

     • psychologická tragédie, postavy popisuje takové jaké jsou, náměty z antiky

     • Faidra“ - námět Euripides

     • hlavní postava Faidra, athénský král Théseus, syn Hippolytos

     • děj: Faidra miluje svého nevlastního syna Hippolyta, ale city skrývá. Král odjíždí pryč a Faidra vyjeví své city, ale Hippolytos ji odmítá. Král se vrací zpět, Faidřina služebná očerní Hippolyta a král ho vyžene. Hippolytos umírá. Faidra se otráví, předtím řekne svému muži pravdu.

    • Jean de la Fontaine - 12 knih Bajek, poezie

    • Carlo Goldoni

     • komedie, „Poprask na laguně“, „Sluha dvou pánů“

     • mění některé rysy commedie dell'arte – ruší improvizaci, ruší masky, …

   • osvícenství

    • Charles Luis de Montesquiem (1689 – 1755)

     • historik a filozof, dílo „Duch zákonů“ - namířeno proti despotismu

    • Voltaire (1694 – 1778)

     • ostrá a jízlivá kritika proti každému projevu nesvobody, proti bezpráví a církvi

     • autor nového prozaického žánru – filozofické povídky

     • Candide neboli optimismus“ - vrcholný osvícenský román

     • dobrodružný příběh + filozofické úvahy, kritika soudů a válek

    • Denis Diderot (1713 - 1784)

     • Jeptiška“ - román ve formě dopisů, ich-forma

     • proti klášterům, které nutí člověka žít v rozporu se svou přirozeností

     • Jakub fatalista“ - román, příběhy + diskuze a úvahy

     • dramaticky zpracoval Milan Kundera (Jakub a jeho pán)

    • Daniel Defoe (1660 – 1731)

     • tajný agent ve Skotsku, psal dobrodružné knihy a eseje

     • Robinson Crusoe“

     • ich-forma, napsáno na základě skutečné události skotského námořníka Alexandra Selkirka (5 let na ostrově)

     • jde o přemožení přírody a sebe sama, osudy trosečníka (28 let na ostrově)

     • praktický postoj k životu, rozum, umění poradit si v každé situaci

    • Henry Fielding (1707 – 1754) - anglický romanopisec a dramatik

     • Tom Jones“ - vrcholné dílo světové literatury

     • osudy nalezence Toma, jenž byl podstrčen jako nemluvně do šlechtické rodiny, jeho život ve vysoké společnosti – nabízí široký záběr lidské přirozenosti, citově i charakterově opravdový člověk bez přetvářky v ostrém kontrastu k pokrytectví, snobismu aristokratické londýnské společnosti

    • Jonathan Swift (1667 – 1745) - satirické pamflety

     • Gulliverovy cesty“

     • čtyřdílný utopický, alegorický, satirický a parodický román

     • jinotajná kritika soudobých mravů a společenského řízení v Anglii

     • Lemuel Gulliver podniká cesty do Liliputu, do Brobdingnagu, k potrhlým hvězdářům z Létajícího ostrova, do Laputy, do země Hvajninimů a Jahuů

    • Pierre Beaumarchais (1732 – 1799) – drama, komedie

     • Lazebník sevillský“ - zhudebněno Rossinim

     • Figarova svatba“ - zhudebněno Mozartem

  3. Jiná umění v období klasicismu

   • Architektura

    • jednoduché zdobení např. trojúhelníkové štíty, rovné čisté linie, antické sloupy

    • budovy – banky, nemocnice, divadla x téměř žádné církevní budovy

    • francouzské parky a zahrady – symetrické cestičky, geometricky zastřižené stromy a keře, altánky, aleje, chrliče, vodotrysky – přísné řády a pravidla v zahradách

    • vychází z antického umění

     • 1. Klasicistní architektura (1770-1800) – jádro Petrohradu

     • 2. Empír (1800-1830) – souměrné fasády, ploché pilíře, nad okny štukové vějíře, Stavovské divadlo

   • Hudba

    • nové či nově pojaté formy: reformovaný balet (tragické náměty – Mozart), melodrama – J.A. Benda Pygmalion – text: Jean Jacque Rousseau, melodrama = spojení hudby a básnického slova

    • rozvoj veřejných koncertů

    • snaha o dokonalost a ucelenost celého díla, přehlednost v melodii a harmonii

    • synové J.S. Bacha: Carl Phillip Emanuel Bach, Johann Christoph Bach, Johann Christian Bach

    • Joseph Hayden, W.A.Mozart, Ludwig van Beethoven = vídeňští klasikové

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt