Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 8.00 / 10 (6 hlasů)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 24. 05.2011
Otevřeno: 83925x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Rozbory knih
Karel Jaromír Erben - Kytice

Detailní rozbor baladické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Vhodné k ústní části státní maturity z českého jazyka.

1. Charakter doby a literatury

 • dílo vydáno 1853
 • 1830 a 1848: revoluce ve spoustě evropských zemích, u nás: Metternich a poté Bach

 • literáti se zabývají lidovou poezií, kde hledají své kořeny

 • snaží se na rozdíl od národního obrození povznést českou literaturu na vyšší úroveň

 • cíle výchovné a umělecké se dostávají do rovnováhy, umělecké začínají převažovat

 • literatura si již klade vyšší cíle než jen bavit čtenáře

 1. Kniha

  1. Literární druh a žánr

   • lyrika, sbírka 13 balad

    • čerpání ze slovanských bájí a pověstí, některé balady jsou již motivovány křesťanstvím (hrdinovi je odpuštěno, když lituje)

  2. Témata a motivy

   • ve většině balad je hlavním tématem rozpor mezi jednáním hrdiny a pradávnou morální zkušeností lidstva, především zapomenutí na lásku k dítěti

   • vztahy mezi matkou a dětmi, také mezi manželi, ...

  3. Kompozice, hlavní myšlenka

   • Erben sbíral lidovou slovesnost slovanských národů, srovnával obdobné příběhy různých národů, a tak nacházel nejstarší verzi, o které se domníval, že sahá až ke slovanské mytologii, která již byla zapomenuta

    • týka se to Erbenových pohádek, pověstí i sbírky Kytice

   • má předem promyšlené rozvržení básní, kdy zrcadlově protilehlé básně mají shodné atributy → zrcadlový odraz

   • první: Kytice; poslední: Věštkyně

    • básně, navazují na lidovou poezii, vycházejí z ústní lidové slovesnosti a zobrazují etnické kořeny českého národa

    • Kytice: vstupní báseň, etymologická – vysvětluje název květiny Mateřídouška – obsahuje přání, aby se sbírka líbila všem slovanským národům

   • druhý: Poklad; předposlední: Dceřina kletba

    • porušení základního vlivu: dcera-matka

     • Poklad: nadčasovost, i dnes se kvůli kariéře či penězům zapomíná na rodinu, děti

   • třetí: Svatební košile; 3. od konce: Vrba

    • přeměna člověka ve Vrbu, v upíra, umrlce

     • Svatební košile: motiv oblíbený u autorů této doby (E. A. Poe – Havran) – přílišné lpění na mrtvém člověku, člověk bez něj nechce žít = chyba → trest

     • Vrba: matka se vměšuje do manželství, dívka se přeměňuje do vrby - starý totemistický prvek → lidé věřili, že jejich předkové byli zvířata či rostliny (podobné s Radúz a Mahulena)

   • čtvrtá: Polednice; 4. od konce: Vodník

    • porušení základního vlivu: matka-dítě, přísné potrestání

     • Vodník: dcera je dvakrát potrestána (1. neposlechne matku, 2. poslechne matku na úkor dítěte → chyba)

     • reakce: Neruda – báseň Matka ze sbírky „Knihy veršů“ - dívka má děti s vodníkem, ale vrátí se k nim, přestože jí to zakazuje i Panna Maria

   • pátý: Zlatý kolovrat; 5. od konce: Záhořovo lože

    • hlavní postava dojde odpuštění díky svému pokání (u kolovratu to přece není pravda – je to pohádka – pozn. autora)

     • Zlatý kolovrat: pohádka, pohádkové motivy: číslo 3, kouzelné předměty, postavy, dobro vítězí nad zlem

   • šestý: Štědrý den; 6. od konce: Holoubek

    • porušení přirozenosti

     • člověk nemá chtít znát svou budoucnost

   • Lilie – dodělána dodatečně

  4. Postavy

   • postavy nepojmenované

  5. Jazykový rozbor – slovní zásoba

   • umělecké prostředky: baladická zkratka – týká se času i děje (-zhuštěný, úsporný jazyk – neslovesné věty, chybí spojky, místo sloves citoslovce => dějový spád + dramatičnost, přímá řeč

   • zvukomalba (Vodník), přirovnání, metafory, personifikace

   • píše velice stručně, nic nepřidává, hledá nejstarší verzi, a tak vyhazuje všechna nadbytečná slova

   • v některých básních je zcela zřejmý vliv lidové poezie, např. Zlatý kolovrat („A před chalupou s koně ho, a na chalupu: klop, klop, klop!“)

  6. Hlavní myšlenka

   • dramatický konflikt, vytváří vzájemné vztahy, které jsou porušovány

   • vina: konkrétní osoba (ne společnost), která nějakým způsobem překročí hranici v mezilidských vztazích

   • nejzákladnější vztah: matka + dítě, trest neúměrný vině, muž – žena (holoubek), zasahování rodičů do manželství dětí (Vrba)

   • hlavní hrdinka: matka, žena

   • nad vším vládne osud, který nelze změnit, morální zákony lze překonat pouze láskou, pokáním a odpuštěním (prvek křesťanství)

  7. Zajímavosti

   • Inspirace:

    • hudba: Dvořák, Fibich, Novák

    • malířství: Mánes, Aleš, Zrzavý

    • literatura: Neruda, Vrchlický, Bezruč, Wolker

    • film: Brabec

    • divadlo: Semafor - parodie

 2. Autor

  1. Život autora + vlivy na jeho tvorbu

   • vyrůstá z tradice F.L.Čelakovského, narozen v Miletíně

   • studuje Gymnázium v Hradci Králové, filozofii a práva v Praze

   • v mládí se seznámil s F. Palackým (odtud zájem o historii a národopis)

   • úředník, v roce 1851 se stal archivářem města Prahy

   • po venkovských archívech sbíral lidové písně, pohádky, říkadla, pověsti (české i slovanské)

   • zakladatel moderní české balady, nemají ještě sociální podtext, ten je až u Nerudy, Bezruče, Wolkera

   • na Kytici pracoval 20 let

  2. Další autorova tvorba

   • vědecká činnost – zabývá se literárními a politickými dějinami a národopisem

   • sbírá ústní lidovou slovesnost, protože předpokládá, že lidová slovesnost je projevem nedochovaného prastarého mýtu, systému představ o světě, vztahu mezi člověkem a přírodou a lidmi navzájem = romantická koncepce

   • tento mýtus, který představoval určitý charakter národa, se Erben snažil rekonstruovat právě z ústní lidové slovesnosti. Tím se lišil od Čelakovského, se kterým se ve 30. letech střetl (spolu s Tylem a Máchou) – nejde totiž o ohlasovou poezii

   • Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních" (1805)

   • České pohádky"

    • Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Pták Ohnivák a liška Ryška, Zlatovláska, Živá voda

    • lidový jazyk, bez dialektismů

   • písně: „Písně národní v Čechách"

   • vlastenecká díla: „Mladší bratr", „Večer", „Tulák", „Na hřbitově"

   • historická díla: „Rukopis museijní letopisů Kosmových", „Ondřej Puklice ze Vstruh"

 3. Další směry a představitelé

  1. Nové umělecké směry a žánry

   • próza – historický román, povídka a novela

   • lyrika – reflexivní (úvahová) a intimní poezie

   • nový žánr – byronská básnická povídka - autorem je W. Scott × ale proslul ho Byron

    • rozsáhlý lyricko-epický nebo epický veršovaný útvar, jehož dějový základ je prostoupen lyrickými prvky, jinými slovy poema

  2. Představitelé období romantismu v české literatuře

   • Karel Hynek Mácha (1810 – 1836)

    • český básník, jeden z největších představitelů českého romantismu, zakladatel moderní české poezie, životopisci bývá popisován jako samotářský zamlklý melancholik

    • ostrá kritika tehdejší společnosti (rozvrácená rodina, bezcitnost v mezilidských vztazích, lhostejnost k osudu člověka)

    • podobnost: J.Sorel před soudem, kontrast: obraz krásné májové přírody

    • kritika náboženství a boha, který připustil nevinnou a zbytečnou smrt dvou mladých lidí

    • příběh přerůstá v tragédii obecně lidskou, marná vzpoura proti osudu

    • NICOTA ← smrt, touha X skutečnost, plynutí času X Země jako jediná jistota

    • touha po volnosti v nesvobodném světě („Dalekáť cesta má! Marné volání!!)

    • básnická próza: „Pouť krkonošská" (1833-34)

     • hrdina/poutník na vrcholu Sněžky vidí zemřelé mnichy, kteří ožívají na jeden den v roce

    • historická próza: „Křivoklad" (1831)

     • je to první část nedokončeného čtyřdílného prozaického příběhu „Kat"

     • další díly měly být nazvány podle českých hradů: Valdek, Vyšehrad, Karlštejn

     • uvěznění Václava IV., jeho vztah k přemyslovskému levobočku-katu je odhalován jako tragédie obou hrdinů: král je nespokojen se svým vysokým postavením, kat po něm touží

    • Návrat", „Obrazy ze života mého" (1834)

     • tyto Obrazy obsahují „Večer na Bezdězu" a povídku „Márinka"

     • v této povídce je hrdinkou krásná dívka, žijící v neutěšeném prostředí pražské čtvrti chudoby Na Františku (= protiklad krásy a chudoby)

     • jejím otcem je žebravý houslista. Básník se s ní seznamuje za její nemoci (tuberkulosa) a po návratu z Krkonoš je už svědkem jejího pohřbu, psáno jako deník + realistické prvky

     • Obrazy ze života mého" jsou autobiografické

    • román: „Cikáni" (1835)

     • za Máchova života nevyšel, rozporuplné city, romantický děj, tragické zápletky

     • hlavní postavy nejsou skuteční cikáni, ale žijí jako vyděděnci společnosti, bez vlasti a domova, touha po spravedlnosti je přivádí ke mstě za zločiny spáchané hrabětem Valdemarem z Korku

     • starý „cikán" Giacomo pomstí svou milenku vraždou vinníka-hraběte a je popraven. Jeho chovanec v zabitém poznává pravého otce, ale i svůdce své milé-židovky Ley. Odmítá ujmout se panství po otci a odchází jako poutník do světa (je svobodný, bez pánů)

     • mladý „cikán" + Lea = Mácha + Lori

   • Josef Kajetán Tyl (1808 – 1856)

    • studuje v Praze, H.Králové, kde působil Klicpera (bydlí u něho, posluhuje mu → živobytí zdarma) → láska k divadlu

    • příklad romantického sentimentálního pojetí literatury

    • časově patří do romantismu, charakterem tvorby do národního obrození (didaktatická stránka = výchova, důraz na jazyk, vlastenectví)

    • schází individualita – vytýkána lacinost, povrchnost, snaha přiblížit se požadavkům primitivního obecenstva, přehnaná snaha vychovávat

     • vytýkali mu to: K.H.Borovský, K.H.Mácha, mladá generace (→ škodlivá tvorba)

    • próza, drama, literární kritiky, poezie, novinář

    • nesouhlasil s Máchovou poezií osobního žalu, protože on sám byl optimista (věřil v lásku)

    • Próza:

    • 1. historické povídky z české minulosti, ve kterých ukazuje, jak vést národní boj současnosti

     • Statný Beneda", „Dekret kutnohorský", „Rozina Ruthardova"

    • 2. povídky ze současnosti (od poloviny 30. let)

     • hrdinové jsou mladí lidé, překonávající různé překážky pro vlastenectví

    • 3. novely a povídky z hudebního života - tragické osudy ztroskotaných umělců

     • Hudební dobrodruzi", „Pouť českých umělců", „Bláznivý houslista"

    • 4. povídky v nichž polemizuje s romantickým životním postojem (zkreslí romantický typ, aby byla vidět jeho neudržitelnost, „Rozervanec" (1840)

     • karikatura Máchy (Tyl zavrhuje Máchovu poezii, Neruda pak postavil Máchu a Tyla vedle sebe)

    • Poslední Čech" (1844)

     • povídka, pokus o novodobý český román; kolem ní polemika (Tyla napadl Havlíček a nařkl ze sentimentalismu a snahu získat šlechtu pro vlastenecké cíle)

    • poté Tyl omezuje vlastenecký charakter tvorby a prohlubuje sociální a politickou stránku děl → realismus

    • Drama:

    • 1. hry ze současného života

     • dotýká se sociálních a národních problémů české společnosti, objevují se postavy podnikatelů, továrníků, proletariát, láska mladých lidí

     • Pražský flamendr", „Paličova dcera", „Bankrotář", „Chudý kejklíř", „Fidlovačka" aneb žádný hněv a žádná rvačka - ševcovská cechovní slavnost; nástroj na uhlazovaní kůže

     • popularita díky písni slepého houslisty Mareše (zpíval ji Karel Strakatý), která se po zhudebnění F.R.Škroupem stala hymnou

    • 2. dramatické báchorky

     • lidovost, komičnost, pohádkové náměty, v pohádkovém rouše se střetávají dobré a zlé síly, nadpřirozené bytosti, ale těžiště tématu je obraz venkovského života

     • morálka lidová vítězí nad všemi zlými silami (např. Strakonický dudák)

     • Strakonický dudák" - Švanda, Vocilka, Kalafuna a Dorotka

     • Tvrdohlavá žena", „Jiříkovo vidění", „Lesní panna"

    • 3. historické hry

    • Kutnohorští havíři"

     • první sociální drama v naší literatuře, výzva k boji proti panskému vykořisťování

    • Jan Hus" - Husovo úsilí dobrat se pravdy a příklad osobního hrdinství a zásadovosti

    • Žižka z Trocnova", „Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové"

     • zápas křesťanství s pohanstvím v Čechách a vztah k Němcům se promítá do povah knížecích bratrů

    • Staré Město a Malá Strana"

   • Václav Kliment Klicpera (1792 – 1859) – píše komedie

   • Josef Jaroslav Langr – próza „Den v Kocourkově"

   • Božena Němcová (1818 – 1862) - vlastní jméno: Barbora Panklová

    • autorka venkovních povídek, pohádkových sbírek, črt z lidského života, považována za první skutečnou ženu-spisovatelku, považována za zakladatelku novodobé české prózy

    • největší vliv na její výchovu měla babička Magdaléna Novotná

    • Obrazy z okolí domažlického"

    • měla schopnost vyprávět o všednosti denního života a v ní objevovat lidskou velikost člověka obětavého, dělného, milujícího

    • básně: „Slavné ráno", „Ženám českým", „Moje vlast"

    • pohádky: „Národní báchorky a pověsti"

     • nešlo jí o národopisnou dokumentaci, ale o umělecké zpracování, objevuje se český venkov, absolutní spravedlnost, vítězí láska, dobro

    • Slovenské pohádky a pověsti"

    • cestopisy: „Z Uher", „Kraje a lesy na Slovensku"

    • povídky: „Domácí nemoc", „Dlouhá noc", „Divá Bára", „Pan učitel“

     • Karla" - hlavní postavou je žena, právo žen na rovnoprávnost

     • Baruška", „Dobrý člověk" - hlavní postava forman Hájek

     • Chudí lidé" - hlavní hrdina poctivec Jakub Kalina

     • v posledních třech dílech chybí souvislá dějová fabule, pouze vypravěč zprostředkovává výjevy ze života hrdinova, základem je jedna centrální postava, člověk ušlechtilý, obětavý, citový

     • Chyže pod horami" - banální zápletka, spojení Čechů a Slováků, lidí a přírody

     • děj je soustředěn kolem dvou mladých lidí, Bohuše Sokola a Katušky, kteří se vezmou, tím si Bohuš proti sobě popudí lepší pražskou společnost

     • Pohorská vesnice" - koncipováno jako tezový román (má líčit skutečnost, zaujímat k ní stanovisko a ukázat řešení probémů), podle Němcové nejzávažnější její dílo

     • V zámku a v podzámčí" (1858) - realistická povídka, ve které je velice dobře vylíčen obraz života venkovanů, staví do protikladu život panstva (paní Skočdopolová dává psíku Jolimu vybraná jídla, přepych X chudí lidé umírají hlady) a chudého lidu, dílo má sociální ráz (kritický realismus)

     • Babička" (1855) - rozsáhlá povídka, psána v době duševního otřesu ze smrti nejstaršího syna, dílo psáno metodou obrazů, které jsou pospojovány ústřední postavou autorčiny babičky, hlavní dějová osnova se skládá ze 2 pásem:

      1. život na Starém bělidle, kde babička tráví svá poslední léta u své dcery a zetě (zvyky, tradice, sepětí s přírodou, lidová moudrost)

      2. od

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt