Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 9.00 / 10 (9 hlasů)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 25. 05.2011
Otevřeno: 83050x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Hodnotit

Komentovat
 
Rozbory knih
Jan Neruda - Povídky malostranské

Detailní rozbor tohoto souboru 13 povídek sjednocených dějem na Malé Straně v Praze od představitele májovců Jana Nerudy. Vhodné k ústní části státní maturity z českého jazyka.

1. Charakteristika doby

 •  vydáno 1877
 • v české společnosti končí romantismus a národní obrození, autoři se zaměřují spíše na současný svět se všemi jeho krásami i problémy

 • doba po revolučním roce 1848, kdy bylo poraženo revoluční hnutí po celé Evropě (u nás generálem Windiskretzem), ministrem vnitra se stal Alexander Bach → Bachovský absolutismus, posílil tajnou policii → nedůvěra mezi lidmi

 • Májovci jako první ocenili Máj Karla Hynka Máchy jako vynikající moderní dílo

  1. Obecný charakter literatury – témata autorů

   • 2. polovina 19. století (- i ruchovci a lumírovci) - témata

    • realismus a idealismus (Neruda a Hálek) – satirická díla (Havlíčkovy básně)

    • typické postavy, pro autory známá prostředí

    • společenské problémy (Hálek), sociální problematika (Arbes)

    • idylický život na venkově (Němcová – Babička)

    • ideální láska (Vrchlický) a příroda (Hálek)

    • národní historie (Zeyer) nebo fantazie (- záhady Arbes)

    • romány, veršované eposy

    • tvorba pro děti (Sládek) a mládež (Krásnohorská)

    • alegorie (Čechova politická lyrika)

    • almanachy (Máj, Ruch), časopisy

    • poprvé se u májovců objevuje téma dělníků (Neruda, Arbes)

    

 1. Kniha – Povídky malostranské

  1. Literární směr/sloh dané knihy – hnutí mladé generace Májovci

   • 1858: almanach Máj → Májovci, další svazky v letech 1959, 60, 62

   • v polovině 60. let se sdružení rozpadá, protože se rozpadá jejich společný program a jednotlivé osobnosti se diferencují

   • je to hnutí mladé generace

   • ze starších: K. J. Erben, B. Němcová, K. Sabina, J. V. Frič

   • z mladých: J. Neruda (+ próza), V. Hálek (+ drama), K. Světlá, A. Heyduk, J. Arbes (+ sci-fi)

   • vesměs básníci, jen Světlá vyloženě prozaička

   • znaky tvorby:

    • snaží se prolomit mrtvé období

    • dávají najevo nespokojenost s politickým a kulturním životem

    • prosazují demokratické ideály

    • důraz na pravdivost

    • snaží se prosadit, kladou důraz na světovost literatury – nesnaží se napodobovat, ale chtějí využít pokrokových tendencí Evropy ke svojí práci, tvorbu

    • obviňováni z kosmopolitismu (- nápodoba vzorů) – neprávem

    • používají nová témata (- žena ve společnosti, sociálně slabí...)

    • zobrazují současnou soudobou společnost – ne historii, ale současnost

    • odmítají folklor, vedle trocheje uplatňují jamb

    • písňová lyrika, jednoduché strofy – čtyřverší, výstavba založena na paralelismu a anafoře, náročnější verše → romance

    • žánry:

     • romance, balada, povídka, novela, drama, občas román, básnická sbírka

   • vliv Karla Hynka Máchy:

    • stejné pocity jako u Máchy – rozpory mezi ideály (- zrušení cenzury, státní rovnoprávnost, zrušení germanizace, autonomní samospráva, občanská práva) a skutečností

    • rozervanost, kterou neřeší individuálně, ale v širším kontextu národním i světovém → skepse, pesimismus

  2. Literární druh a žánr

   • epika, próza

   • soubor 13 povídek sjednocených prostředím Malé Strany v Praze

  3. Témata a motivy

   • život obyčejných lidí na Malé Straně v Praze

   • vystižení mezilidských vztahů, povahových typu

   • detailní vykreslení jednotlivých postav (figurek)

  4. Kompozice, děj a hlavní myšlenka

   • osobitý život svérázných figurek, postaviček – jsou pozorovány detailně

   • realistické a kritické zobrazení vrstev, prostředí sociálních skupin

   • vnější dějovost je oslabena, posílena je charakteristika postav (jednání, chování)

   • převažují slohové postupy: popis, charakteristika, úvaha

   • Neruda překonává romantický patetický sloh se složitou syntaktickou stavbou, jeho výběr slov a větná stavba jsou blízké spíše hovorové řeči, vše směřuje ke stručnosti a úsečnosti

    • kompozice většinou promyšlená, za mistrnou je považována v povídce „U tří lilií“

     • jeden chilský básník kvůli této povídce dokonce změnil své jméno na Pablo Neruda

      • O měkkém srdci paní Rusky“

       • typ staré ženy, která prolévá slzy na pohřbech, ale přitom pomlouvá mrtvé a i všechny lidi kolem

      • Jak to přišlo, že dne 20. srpna roku 1849, o půl jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbořeno“

       • jediná humorná povídka, reaguje pravděpodobně na naivní pokusy vlasteneckých studentů z roku 1848 o svržení rakouské vlády, tyto pokusy Neruda paroduje (nemohly uspět)

       • tři kluci se domluví, že zničí Rakousko

        • plán: 1. dobýt pražská kasárna a získat české vojáky na svou stranu, 2. s nimi dobýt Prahu, 3. s podporou Prahy dobýt české království a zničit Rakousko

       • X → vše ztroskotalo na tom, že starý hokynář propil jejich peníze, za který měl koupit střelný prach do staré pistole → nemohli udělat první krok

      • Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku“

       • obyvatelé Malé Strany lpí na tradici, takže když obchodník z jiné části města zřídí obchod tam, kde nikdy nebyl, nikdo k němu nechodí → to ho zničí, sebevražda

       • o pomluvě

       • povídka ukazuje i necitelnost obyvatel Malé Strany: jediný nekrolog nad mrtvým obchodníkem: „Podívejte se, jak si krásně nakouřil pěnovku.“

      • Hastrman“ - pan Rybář

       • pan Rybář si uvědomí, že lidé, u kterých žije, ho mají rádi ne kvůli penězům, které by po něm jednou zdědili, ale kvůli němu samému → krásné zjištění

      • Přivedla žebráka na mizinu“ - baba miliónová, pan Vojtíšek

       • o síle pomluvy, která může zničit člověka

      • Slečna Máry“ (- „Psáno o letošních dušičkách“) - Rechner, Cibulka, Máry

       • příběh ženy, která se nedokázala rozhodnout mezi dvěma nápadníky, zůstala sama, a když zemřeli, je stále stejně nerozhodná, ke kterému z hrobů má jít na dušičky napřed

        • Máry - nerozhodný člověk, a to jí zničí život

      • U tří lilií“

       • úvod: popis prostředí, v němž se příběh odehraje (půlnoc, bouřka, otevřené hroby a poházené lidské kosti kolem hostince)

       • zápletka: autorovi (ich-forma) se líbí jedno děvče, které v hospodě tancuje

       • vyvrcholení: děvče odvoláno domů, ale brzy se vrátí, pokračuje v tanci a autor náhodně zaslechne rozhovor, co se stalo – děvče své přítelkyni odpoví: „Ale, matka mi zrovna umřela..“ → prostředí připomínající peklo, odpovídá povaze dívky, která je krásná, ale uvnitř zlá, necitelná

       • závěr: autor si uvědomuje, jaká ta dívka je, ale odejde s ní ven do noci – neidealizuje ani sám sebe

      • Pan Ryšánek a pan Schlegl“

       • o nepřátelství dvou mužů, kteří si v době nemoci jednoho z nich uvědomí, že jeden chybí druhému, a že jsou vlastně přátelé

      • Doktor Kazisvět“

       • doktor, který nikdy nechtěl léčit, uzdraví mrtvého a tím dědicům zkříží plány → kazisvět

      • Figurky“, „Svatováclavská mše“, „Večerní šplechty“, „Týden v tichém domě“

      1. Postavy, vypravěč a děj

       • autor jako vypravěč děje, komentuje ho a nebo jen pozoruje

        • většinou er-forma, v některých povídkách (třeba „U tří lilií“) ich-forma

       • charakteristika postav posílena

        1. Čas a prostor

         • Malá Strana v Praze, polovina 19. století

        2. Zajímavosti

         • Nerudova autobiografie

         • Nerudův skutečný otec byl možná vědec Barrand, u kterého jeho matka sloužila

          • z toho možná vyplývá jeho ne ideální vztah s otcem

         • některé povídky zfilmovány (Hastrman, Přivedla žebráka na mizinu, Slečna Máry, ...)

         • 1894: J. S. Machar kritizuje Hálka za sentimentální, podbízivou lyriku a vyzdvihuje Nerudu

          

         

        

       

     

 1. Autor – Jan Neruda

  1. Život autora + vlivy na jeho tvorbu

   • jeho čtyři největší lásky: K. Světlá, A. Holinová, T. Macháčková, A. Tichá

   • cestoval, psal do časopisů

   • pocházel z Malé Strany v Praze (ulice Ostruhová → později přejmenována na Nerudovu) z domu U Dvou slunců, kde prožil celý život → promítnutí do tvorby

   • studoval gymnázium, práva ani filosofii nedokončil

   • 1871 prohlášen za zrádce národa

  2. Další autorova tvorba

   • Neruda novinář

    • jeho texty měly i uměleckou hodnotu, výborný postřeh, jde rovnou k podstatě problému

    • dominuje realistické vnímání skutečnosti, i satira (humor)

    • působí na výchovu veřejného mínění a vkus, vážnost obsahu spojuje s lehkostí a vtipem

    • napsal přes 2000 věcí, označoval je Δ

    • nejznámější fejeton: „Kam s ním“

     • žánr: fejeton (- kratší forma, aktuální téma, humor, satira, odlehčený podtext)

     • styl: publicistický, stylové postupy: vyprávěcí, úvahový, popisný

     • hlavní myšlenka: kritika společnosti ve způsobu likvidování odpadu

     • jazykové prostředky: metafory, metonymie, střídání času, přirovnání, personifikace

     • stylistické prostředky: obrácený slovosled, epiteton, paradox, kontrast, oslovení čtenáře, ironie

     • kompozice: seznámení, navození problémů, problém (vzestupné řešení), vyřešení

     • jazyk: spisovný > nespisovný (- dialekty), zastaralá slova, deminutiva (- zdrobněliny), řečnické otázky, autorská řeč

    • fejetonistická povídka „Trhani“

     • sociální podtext, osudy dělníků při stavbě železnice

     • zařazena do sbírky „Žerty hravé i dravé“ - sbírka fejetonů

    • Studie krátké i kratší“ - sbírka fejetonů

    • Obrazy z ciziny“, „Menší cesty“ - cestopisné fejetony

    • další fejetonisté: K. Čapek, Ludvík Vaculík

   • Neruda prozaik

    • Arabesky“

     • soubor črt, povídek 50. a 60. let, kde vykresluje pražská prostředí, typičtí pražáci

   • Neruda básník

    • Hřbitovní kvítí“ (1858)

     • střídavý verš, trochej, ponurá, smutná nálada

     • sociální podtext, beznaděj – „časy zaživa pohřbených“ (- Bachův absolutismus)

     • kontrast, protiklad (Hřbitovní x kvítí)

     • odhaluje sociální bídu, motivy: smrt, sociální bída, nesvoboda

     • navazuje na Máchu – světobol, první básnická sbírka 1858

     • pohřbená naděje, boj o přežití

     • odrazem atmosféry ve společnosti, jejímž synonymem je A. Bach

     • absence kladného přístupu k životu

     • drsnost a neuhlazenost básnického projevu → stručný, střízlivý

    • Knihy veršů“ (1868)

     • Kniha veršů výpravných“

      • epická sbírka, sociální balady: „Dědova mísa“, „Před fortnou milosrdných“

      • sociální balada: místo osudu zdůrazňuje sociální podmínky (x Erben), křivda, sociální bezpráví, chudoba, může se to změnit

     • Kniha veršů lyrických a smíšených“

      • hodně věnováno otci, matičce a Anně Holinové

     • Kniha veršů časových a příležitých“

      • časy zaživa pohřbených, smutek, deziluze, samota

      • spojuje soukromý osud s údělem básníka – podřídil život službě národu

      • refrén vyznívá už optimisticky (60. léta – pád Bachova absolutismu)

    • Písmě kosmické“

     • optimismus, víra v pokrok lidstva, rozvoj vědy

     • motiv kosmu, vesmíru (vznikají romány J. Verna)

     • konfrontuje vztahy lidí a národů s řádem vesmíru

     • personifikace, deminutiva (- zdrobněliny), blízké lidové písni, daktylo-trochejský verš

     • motivy: vesmír, mateřská láska, patos – my – plurál, technický pokrok

     • mimo jiné: „A mluví člověk“

    • Balady a romance“ - smazává definici mezi nimi

     • Romance o Karlu IV.“

      • trpělivost, nesoudit na první pohled, „koukni se zblízka“ – český lid

    • Prosté motivy“ - intimní zpověď stárnoucího básníka

     • čtyři oddíly (- roční období) – běh lidského života, smíření

    • Zpěvy páteční“

     • elegické verše (- žalozpěvy) o těžkém údělu a utrpení národa, také vzkříšení

     • utrpení o Velkém pátku (Kristus)

 2. Další směry, umění a představitelé

  1. Nové či uplatňované umělecké směry a žánry

   • Romaneto – nový žánr

    • autor J. Arbes, název vymyslel J. Neruda

    • próza, něco mezi povídkou a románem (rozsahově), děj se soustřeďuje na záhadu, která je zdrojem napětí a která je na konci příběhu vyřešena logicky na základě technických a přírodních věd

    • černé scenérie, mystika, náboženské motivy, hrdinové výstřední

    • inspirace: E. A. Poe, J. Verne, J. Hoffman

    • někdy i autobiografičnost a utopické myšlenky

   • Fejeton

    • kratší forma, aktuální téma, humor, satira, odlehčený podtext, Jan Neruda

   • Arabeska

    • nevelký žánr, jednoduchá stavba, nekomplikovaný děj, lehce ironický pohled na drobné události a postavy, všední prostředí, vyhrocená pointa

   • Novela

    • kratší/střední žánr, hodně zaměňována s povídkou, jeden poutavý příběh podaný dramaticky, sevřeně, bez popisů, bez epizod, překvapivý závěr

   • Povídka

    • rozsahem podobná novele, jednoduchá fabule (- příhoda, o které se vypravuje, souhrn událostí, zpracovávána až po přečtení díla čtenářem a vytváří se tak proti

Další představitelé: Hálek, Světlá, Arbes, Heyduk

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt