Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 8.00 / 10 (2 hlasů)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 18. 02.2011
Otevřeno: 12564x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Fyzika
Struktura a vlastnosti pevných látek
 • látky krystalické a amorfní
 • ideální krystalická mřížka, poruchy krystalické mřížky
 • deformace, druhy deformací, křivka deformace, Hookův zákon
 • teplotní délková a objemová roztažnost pevných látek
 • zachovávají tvar a objem
 • základní rozdělení: krystalické, amorfní

Krystalické pevné látky

 • pravidelné uspořádání částic
 • dalekodosahové uspořádání
 • monokrystaly jsou anizotropní (= závisí na směru vzhledem ke stavbě)
 • polykrystaly jsou tvořeny ze zrn a jsou izotropní (= ve všech směrech mají stejné vlastnosti)
 • mezi polykrystaly patří všechny kovy

Amorfní pevné látky

 • částice jsou na krátkou vzdálenost od sebe → krátkodosahové uspořádání
 • sklo, pryskyřice, vosk, asfalt, mnohé plasty, saze, polymery (pryž, kaučuk, bavlna, celofán)
 • izotropní

Krystalová mřížka

 • model uspořádání částic v krystalu, soustava pravidelně rozložených částic pevné látky
 • základ: elementární buňka (rovnoběžnostěn – nejjednodušší: krychle)
 • body jen vrcholy krychle (8)
 • 3 typy:
  • PROSTÁ (primitivní)
   • na jednu buňku připadá jeden atom (každý vrchol buňky je společný osmi buňkám)
   • např. polonium alfa
  • PLOŠNĚ CENTROVANÁ
   • vrcholy krychle a středy stěn (14)
   • na jednu buňku připadají 4 atomy (každý vrchol buňky je společný osmi buňkám, každá stěna dvěma buňkám)
   • např. Al, Cu, N, Au
  • PROSTOROVĚ CENTROVANÁ
   • vrcholy krychle a střed krychle (9)
   • na jednu buňku připadají dva atomy (každý vrchol buňky je společný osmi buňkám, „prostřední“ atom náleží pouze k dané buňce)
   • např. Li, Na, K, Cr, Si, diamant
 • délka hrany základní buňky (krychle) = mřížkový parametr a

Ideální krystalová mřížka

Poruchy krystalové mřížky

 • bodové poruchy
  • vakance (neobsazení rovnovážné polohy, chybí částice → kmitání částic)
  • intersticiální porucha (stejná částice mimo krystalovou mřížku)
  • příměs (částice navíc)
  • v daném místě (bodě) je „něco“ navíc nebo tam „něco“ chybí. Na základě těchto poruch lze vysvětlit vlastnosti polovodičů (i když u polovodičů se nejedná o poruchu, ale o záměr) - např. změna elektrického odporu, …
 • čárové (dislokace)
  • porušení pravidelnosti podél jedné čáry (linie). Tyto poruchy mají vliv na mechanické vlastnosti - elastická a plastická deformace, …
 • objemové
  • v krystalu je „něco“ jiného - špína, neroztavený kus jiného krystalu, …

Deformace

 • změna tvaru, objemu, rozměrů tělesa
 • pružná deformace = dočasná – gumový míček, houbička
 • tvárná deformace = trvalá – modelína, plech
 • tahem, tlakem, kroucením, smykem, ohybem

Druhy deformací

 • deformace tahemDeformace tahem
 • lano jeřábu, výtahu, pružina siloměru
 • lis, pilíře
 • deformace tlakem

Deformace tlakem

 • deformace ohybem

Deformace ohybem

 • deformace smykem

Deformace smykem

 • deformace kroucením
 • dvojice sil

Deformace kroucením

Křivka deformaceKřivka deformace

 • graf závislosti normálového napětí na relativním prodloužení
  • A … mez úměrnosti (platí Hookův zákon)
  • B … mez pružnosti (pružná deformace)
  • C … mez kluzu (průtažnosti)
  • D … mez zpevnění
  • E … mez pevnosti
 • křivka deformace je různá pro různé látky a podle jejího tvaru je možno vybrat nejvhodnější materiál (pevný, křehký, …) pro daný účel (stavba, konstrukce)

Normálové napětí

 • Fp, síly pružnosti, vznikají při deformaci tahem v libovolném průřezu tělesa
 • normálové napětí Gn … charakterizuje stav napjatosti tělesa
 • Gn = Fp / S [Pa]
 • Gp … mez pevnosti – po překročení je těleso trvale deformováno
 • Ge … mez pružnosti – do meze pružnosti je deformace dočasná

Relativní prodloužení

 • ε = Δl / l1 * 100%
 • l1 … počáteční délka
 • Δl … změna délky

Hookův zákon

 • Při pružné deformaci tahem je normálové napětí přímo úměrné relativnímu prodloužení.“
  • Gn = E * ε
   • E … model pružnosti v tahu, E = 220 GPa
 • Hookův zákon platí i pro deformaci tlakem
 • ocel: meze pružnosti a pevnosti daleko od sebe
 • sklo: meze pružnosti a pevnosti blízko u sebe

Teplotní délková a objemová roztažnost pevných látek

 • Délková
  • prodloužení tělesa je přímo úměrné změně teploty a počáteční délce
  • Δl = α * l0 * ΔtTeplotní délková roztažnost
   • α … součinitel teplotní délkové roztažnosti [ K-1 ]
  • l = l0 (1 + α * Δt)
 • Objemová
  • ΔV = V0 * Δt * β
   • β … součinitel teplotní objemové roztažnosti
   • β = 3α
  • V = V0  (1 + β * Δt)
 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt