Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 08. 02.2011
Otevřeno: 13129x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Český jazyk
Počátky středověké literatury do 14. století
 • charakteristika doby, románské umění, gotické umění, středověká literatura
 • hrdinská a rytířská epika, dvorská lyrika, nezařazená díla
 • Česká středověká literatura, Literární památky na jižní Moravě
 • Literatura Staroslověnská, Stsl literatura na území Čech
 • Latinská literatura na našem území, Počátky české literatury
 • Vrcholná Gotika 14. - 15. století - legendy, drama, rytířská epika, exkluzivní próza, exempla, kronikářství, odborná literatura, žákovská poezie, lyrika, sociální satira
 • od r. 476 NL do 1492
 • období byzantské, předrománské, románské, gotické
 • ideologie – KŘESŤANSTVÍ – od roku 313: uznávané náboženství v Evropě
 • 4 stol. – zformulování dogmat (závazné, základní všeobecně uznávané pravdy, stvrzující obsah křesťanské víry) 
 • scholastika – věda, vypráví dogmata, dokazuje správnost dogmat
 • středověk rozdělil lid – šlechta, poddaní, duchovní 
 • Evropa – 2 centra
 • 1) byzantské (východní)
  • dominuje pozdní řecká kultura
  • latina, řečtina, hebrejština = liturgický trilingvismus
 • 2) západní

 

Románské umění

 • 9.stol – K. Veliký = doba KarolinskáRománské umění
 • 10. stol – Ota Veliký = doba Otonská
 • 1100 – 1250
 • území bývalé římské říše

ZNAKY – malá zdobnost, tlusté zdi, robustní stavby

 • okna: malá spojená, obloukovitá, rozety (kulatá okna)
 • stavby: kostely, rotundy – sakrální architektura
 • sochařství: svázané s architekturou, nevyjadřují pocity a mají strnulý výraz
 • malířství: knižní malba (iluminace), fresky
 • hudba: gregoriánský chorál (jednohlasý, církevní zpěv)
 • truvéři a trubadúři – žakéři (doprovázejí na hudební nástroj)
 • knihy: může si je dovolit jen král
 • - skriptoria – dílny kde se přepisovaly knihy

 

Gotické umění

 • navazuje na románskéGotické umění
 • druhá pol. 12. stol – 15. stol
 • vzniká ve Francii
 • rozděluje se na gotiku – rannou (přemyslovská), vrcholnou (lucemburská), pozdní (12. stol - ve světě počátky renesance)

 

ZNAKY – stavby protáhlé do výšky, masivní opěrný systém, zdi nejsou tak tlusté,

klenba (křížová, žebrová), rozety portál (zdobený vchod), sloupy, arkýře

 • okna: úzká, vysoká (prosvětlení) tvar sepjatých rukou, zdobení (kružba), vitráže
 • stavby: trojlodí, kostely, kláštery, mosty, hrady (Bezděz, Zvíkov, Karlštejn)
 • výzdoba: fiála, kytka, chrlič, obličeje
 • sochařství, malířství = realismus
 • Guillame de Machaut (franz. básník a skladatel)

Literatura

 • 2 tendence
  • a) hrdinská a rytířská epika
   • veršované eposy, hrdina – rytíř, šíří křesťanství, udatný, čestný, dovedl vyjádřit úctu k ženě
  • b) dvorská lyrika 

 

Hrdinská epika

 • 8. – 12. stol.
 • románové cykly – cyklus o Karlu Velikém (královský cyklus)

Francie

 • písně o činech – Chanson de Geste (šanzén d žest)
 • Píseň o Rolandovi“ – jádro pravdivé (778 vojska Karla Velikého)
  • Roland vedl, čestný
  • boj s Pohany, šíření křesťanství
  • kolem roku 1100

Německo

 • Píseň o Nibelunzích“ – rytířský epos, kolem r. 1200
  • mytické postavy, strážci pokladu
  • hlavní postava princ Siegfried + žena Krimhilda
  • Siegfried zákeřně zabit, Krimhilda se mstí
  • bájný poklad Nibelogův zmizí

Anglie

 • Beowulf“ – hrdinský epos
  • 8.stol
  • Béowulf pomáhá dánskému králi

Španělsko

 • Píseň o Cidovi“ – 12. stol., nejstarší dochované dílo španěl. Literatury
  • Cid – pán
  • objevují se zde dobrodružství, boj proti Maurůmn
  • byl zpracován v klasicismu – P. Corneille (kornej)

Rusko

 • Slovo o pluku Igorově“ – 12. stol. (Kyjevská Rus)
  • kníže Igor Novgorod se vydává se svojí družinou do Polovských step; Polovci ho zajmou, ale on uprchne a vrací se zpět

 

Rytířská epika

 • od 12. stol
 • rozvíjí se šlechta
 • v písemnictví se objevuje rytíř (láska k ženě a úcta)
 • stejný námět – kulatý stůl krále Artuše – sv. Grál
 • jména: Parceval, Morgana, Marlin, meč Excalibur
 • Bretonský cyklus – „Parceval“ (založeno na keltských pověstech)
 • „Tristan a Izolda“ – francouzský námět, milostné téma
  • zpracovávají ho různé země
  • Tristan jel pro Izoldu svému králi
  • vypili spolu zázračný nápoj lásky
 • „Alexandreis“ – autor – Quolter Castellionský (Francouz)
  • psáno latinsky, nejznámější text
  • o osudech Alexandra Velikého

Dvorská lyrika

 • spojená s veršovaným textem
 • alba „svítáníčka“ (- milostná tématika) loučení milenců
 • "Pastorela" – pastýřská píseň (pastýř dobývá srdce pastýřky)

 

Nezařazeno

 • Nestorův letopis“ – zapisování po letech
  • poč. 12. stol. – staroruský legendární letopis 
  • období Kyjevské Rusi
  • dějiny země od dob mýtických, přes vznik ruského státu
  • přijetí křesťanství, zmínka o Čechách
 • Milion“ – Marco Polo – italský obchodník
  • 13. stol.
  • díky němu víme jak to vypdalo ve V Asii
  • píše ve vězení
 • Mandeville“ – John Mandeville
  • 14. stol., fantastický rytíř
  • velmi oblíben – zábavný

 

Česká středověká literatura

 • 13. stol. díky cisterciákům z Burgunska
 • architektura:
  • Matyáš z Arrasu – francouzský stavitel - chrám sv. Víta, Karštejn
  • Petr Parléř – jeho pokračovatel
  • Benedikt Rejt – pokračuje ve sv. Vítu, Vladislavský sál
  • Matěj Rejsek – Prašná brána v Praze
 • sochařství:
  • Petr Parléř – busty v chrámu sv. Víta
 • malířství:
  • Mistr Vyšebrodský – desky oltáře kostela ve Vyšším Brodě
  • Mistr Theodorik – kaple sv. Kříže na Karlštejně
  • Mistr Třeboňský – knižní malba

Literární památky na jižní Moravě

 • náboženské texty, právnické texty, legendy – chybí zázraky (nejsou to ještě typické legendy)
 • staroslovenština (stsl.)
 • Paterik“ (knihy otců) – vypravování o proslulých mniších a poustevnících
 • Proglas“ – pravděpodobný autor: Konstantin
  • lidé by měli mluvit rodným jazykem, i při bohoslužbách
  • trilingvismus (latina, řečtina, hebrejština)
  • národ, který je moudrý nepotřebuje válku
  • obecný význam kultury v životě národa
  • veršovaná předmluva k překladu evangelia
 • „Zákon sudnyj ljudem“
 • Nomokánon“ – sbírka občanských a církevních přepisů
 • Kyjevské listy“
  • jediný dochovaný ve stsl.
  • byzantské, latinské citáty
  • základní prvky liturgie
 • Panonské legendy“ 
  • jsou určeny vzdělanému duchovenstvu
  • jako obrana jejich díla, života
  • vytvořeny některým ze žáků
  • nejsou to legendy v pravém slova smyslu (chybí zázraky)
  • Život Konstantinův“ – životopisný
   • není důležitý v jakém jazyce se vzdává hold bohu
  • „Život Metodějův“

 

Literatura Staroslověnská

 • od poloviny 9. století do počátku 13. století
 • v roce 862 velkomoravský kníže Rostislav prosí byzantského císaře Michala, aby do jeho země poslal učitele křesťanství, kteří by v Říši velkomoravské hlásali křesťanství v řeči srozumitelné a položili základy vzdělanostiKonstantin a Metoděj
 • první slovanský stát, jehož vznik je na hranici dvou kultur
 • r. 863 – na Velkou Moravu přichází dva bratři ze Soluně - Konstantin a Metoděj (přeložené náboženské texty a bohoslužby)
 • 1. slovanské písmo HLAHOLICE
 • zjednodušené písmo CYRILICE (základ azbuky)
 • po Metodějově smrti – latinská liturgie (Z kultura)
 • STAROSLOVENŠTINA
  • literární jazyk, nepoužívají jí obyčejní lidé (dialekt)
  • praslovanština (Z slov. větev)
  • měla stejný systém jako praslovanština (7 pádů),
  • vidy, 2 jednoduché min. časy, imperfektum, nosovky
  • (e, o), dual (párové části těla) 

 

Staroslověnská literatura na území Čech

 • po zániku Velké Moravy staroslovenština dál v Čechách 10. a 11. stol. – koexistovala (stsl. i latina) – soupeří
 • Legenda o sv. Václavu“ - (1. stsl. legenda)
  • historický popis života Václava, oslava jeho života
  • polovina 10. století
 • Druhá stsl. legenda o sv. Václavu“ – z roku 1000
  • přepis latinské legendy
  • zpracováno biskupem Gumpoldem
 • Pražské hlaholské zlomky“
  • dochovaný rukopis z 11. stol.
  • psán stsl. - hlaholicí
  • soubor motliteb, text obsahuje bohemismy
 • Svatořehořské a Vídeňské glosy“ 
  • poznámky psané latinkou do jinojazyčných textů
  • rok 1100
  • obsahují vedle prvků českých i staroslověnské
 • staroslovenština se snaží udržet překládáním z latinských textů
  • 9. stol. – rozmach stsl.
  • 10. stol. – vrchol stsl. a nástup latiny
  • 11. stol. – postupné doznívání stsl., latina se rozmáhá, ojedinělé prvky češtiny (na konci 11. stol.)
  • k 11. stol a 12. stol – latina (Kosmova kronika) + prvky češtiny
  • 13. a 14. stol. – vrchol češtiny + latinská literatura

 

Latinská literatura na našem území

 • zpočátku čerpá ze stsl. námětů – zejména legendy a historiografické práce
  • Legenda o sv. Ludmile, Kritiánova legenda (život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily – k 10. stol. – latina, ale věnuje se stsl.), Kodex Vyšehradský, Kosmova kronika – 12. stol.)

Kosmova kronika“

 • česká kronika (chronica boemorum)
 • vysoce moderní dílo
 • 3 knihy (latinsky), jedná se o rýmovanou prózu
 • nejstarší doby mýtické až po Vladislava I. - 1125
 • inspirace:
  • Vladislav Vančura – „Obraz z dějin národa českého“
  • A. Jirásek – „Staré pověsti české“
 • Kosmas – děkan svatovítské kapituly
 • žena – Božetěcha, syn
 • vynikající vypravěč: citáty, úvahy, čtivé, pestré
 • z díla můžeme poznat, že byl proti Němcům, Židům, Polákům
 • umírá 1125
 • bájná vypravování starců, zdroj: jeho vlastní zkušenosti
 • pravdivé zprávy hodnověrných lidí
 • v textu jsou bohemika
 • vlastenecké, najdeme v ní zmínky staroslovenštiny
 • další pokračovatelé – panovník Vyšehradský, mnich Sázavský, Vincencius
 • pověst o Oldřichovi a Boženě, Břetislav a Jitka

 

 • 995 – kníže Boleslav II. – 3 syny (Oldřich) – připojil Moravu k Čechám, Sázavský klášter

Sázavský klášter (1032 - 1097)

 • centrum stsl písemnictví
 • založil ho sv. Prokop se sv. Oldřichem

Emauzský klášter - založil Karel IV.

 

Počátky české literatury

 • datují se do 11. století
 • BOHEMIKA
  • české vlastní jména a právní termíny v latinských nebo jiných textech
  • nepřeložitelné a záměrně nepřekládané
 • BOHEMISMY
  • časté tvarové hláskové a lexikální prvky ve staroslovenských textech vytvořených v českém prostředí
  • nosovky..
 • GLOSY
  • překlady jednotlivých slov, spojení slov nebo rozsáhlejších úryvků cizojazyčného textu, ale ne celého textu
  • vepsány přímo do úryvků
  • mohli být jenom vysvětlením, poznámkami..
 • První české věta v zakládací listině litoměřické kapituly
  • kapitula založena 1057 + přípisek ne z těchto let
  • věta nalezena ve 13. století
  • jedná se o přípisek právního charakteru

 

"Hospodine pomiluj ny"

 • první nejstarší česká duchovní píseň
 • „Hospodine, smiluj se nad námi“
 • z konce 10. století, dochována pouze v počeštěné podobě, i když pochází z období, kdy STSL zápasila s latinou
 • zlidověla a byla zpívána při slavnostních příležitostech, stal se z ní chorál
 • nenáročná až monotónní melodie

 

"Svatý Václave, vévodo české země"

 • pochází z konce 12. století, cca 80. léta
 • umělecky je vyspělejší než předchozí, obrací se ke konkrétní postavě
 • původně měla 3 sloky, v 15. století rozšířeno na 9

 

"Dalimilova kronika"

 • pochází z počátku 14. století (1310-1314) a přímo reaguje na dobovou oblibu cizích látek a rytířské epiky
 • první česky psaná kronika vůbec
 • rýmovaná, dochovala se celá, vychází z Kosmovy kroniky
 • vypravuje o českých dějinách až do své doby, blíží se obyčejným lidem
 • vyjádřena též obava před příchodem cizinců
 • politický manifest, psána vlastencem, nepřesný autor

 

"Alexandreida" 

 • nejstarší český psaný rytířský epos
 • dochovala se neúplná, cca 1/3 z 9 000 veršů
 • asi z let 1290 – 1310, zpracovává světské téma (Alexandr Makedonský)
 • čerpá z latinské Q. Castellionského a z německé U. von Etzenbach
 • psaná ve vysokém stylu a určená šlechtě
 • A. Makedonský má představovat ideálního českého panovníka podle představ šlechty

 

Vrcholná Gotika 14. – 15. století

 • = vláda Karla IV. 
 • jeden z nejznámějších českých panovníků, vychováván ve Francii
 • římský císař a český král
 • uměl několika světovými jazyky, podporoval vzdělání a kulturu
 • z Prahy udělal kulturní i politické centrum
 • za jeho vlády Praha rozkvétala, bylo to 2. nejlidnatější město
 • založil Karlovu Univerzitu - r. 1348 - 4 fakulty: teologická právnická lékařská a filozofická
 • Karlův most - r. 1357
 • žánry:
 •  
  • legendy
  • světské a duchovní drama
  • žákovská poezie
  • odborná literatura

 

legendy

 • čerpají z latinských legend
 • vypráví o mučednických scénách, zázracích a o životech světců
 • dělení vysokého stylu
  • náročný jazyk, jenom pro vzdělané
  • obsahují hodně symbolů, přirovnání
  • většinou se neodehrávají v Čechách
  • legenda o sv. Kateřině - umučena, převádění na víru
 • nízkého stylu
  • jazykově srozumitelnější
  • vychází z českého prostředí
  • legenda o sv. Prokopovi - o životě atd.
 • od poloviny 13. do počátku 15. století tvoří čeština uzavřený celek
 • předělem jsou 40. léta 14. století
 • vývoj literatury má 2 fáze
 •  
  • laicizace = zesvětšťování, osvobození literatury od závislosti na duchovnu
  • demokratizace - pronikání lidových a měšťanských prvků do literatury

 

drama

 • vznikalo na podkladě latinské obřadní hry- evangelické texty s obsahem o Kristovi
 • "Hra tří Marií" - pozdější podklad
 • hry se prováděli v kostelech, nejprve kněžími
 • ve 14. století přibývá lidových prvků (nové výjevy a scény) vypomáhají učitelé
 • nakonec hry vykázány z kostelů např. na tržiště
 • "Mastičkář"
  • první světské drama
  • zlomek velikonoční hry na podkladě tří Marií
  • ve 40. letech 14. století
  • poprvé tu promlouvá příslušník neprivilegované vrstvy => nevázaný vulgární humor
  • postava Severin a jeho prostořeký pomocník

 

rytířská epika

 • přechází od hrdinských k zábavným látkám
 • nadpřirozené postavy, fantastický děj
 • "Tristram a Isalda"

 

exkluzivní próza

 • "Tkadleček" - dílo psané vysokým stylem řešící spor mezi Tkadlečkem a Neštěstím

 

exempla

 • krátké příběhy, které se vkládají mezi modlitby
 • "Gesta Romanorum" - sbírka 300 exempel s římskou tematikou

 

kronikářství

 • "Trojanská kronika" - 1468 vytištěna v Plzni
 • životopis "Vita Caroli" - 1340 psaná latinsky; život Karla IV.

 

odborná literatura

 • vznik slovníkářství a právnických spisů
 • rozvíjí se hlavně po založení KU
 • Bartoloměj z Chlumce
 • vlastním jménem mistr Klaret
 • vytvořil 3 velké latinsko - české veršované věcně řazené, terminologií vědní slovníky
 • Glosář, Bohemář, Vokabulář

 

žákovská poezie

 • vagantská poezie
 • Píseň veselé chudiny
 • "Podkoní a žák" - alegorická báseň založená na sporu 2 lidí

 

lyrika

 • 3 písně:
  • Kudy jsem já chodila
  • Měj se dobře, srdéčko
  • Dřevo se listem odievá

 

sociální satira

 • nejpokrokovější památky té doby odhalující hospodářskou a sociální situaci = bídu
 • pronášena měšťanstvem
 • nejznámější rukopisy uloženy v Hradeckém rukopisu
 • "Hradecký rukopis"
  • z konce 14. století
  • 11 satirických skladeb
  • a) Desatero kazanie Božie
   • kázání proti křesťanům porušující jednotlivá přikázání
   • ke každému přikázání 3 druhy hříšníků
   • => kritika CELÉ SPOLEČNOSTI
   • př. 7. přikázání - nepokradeš = kritika šlechty
  • b) 7 satir o řemeslnících a konšelích
   • kritika úplatnosti, šizení…
  • c) bajka o lišce a džbánu
   • veršovaná
  • další skladby: Svár vody s vínem, Spor duše s tělem, Nová rada - zvířecí alegorická
  • autor: Smil Flaška z Pardubic - první zbouřenec proti Václavu IV.
 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt