Jméno:
Heslo:
RSS Feed

Fyzika


(1) 2 3 »
Zařazení: Fyzika
Update: 18. 02.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 9.00 / 10 (1 hlas)
Otevřeno: 27017x
 • přehled skupenství látek, změny skupenství
 • skupenské teplo, měrné skupenské teplo
 • tání, tuhnutí
 • kondenzace, vypařování, var, pára sytá, přehřátá
 • sublimace, desublimace
 • fázový diagram, trojný bod, kritický bod
 • vodní pára v atmosféře, vlhkost vzduchu - absolutní, relativní
Zařazení: Fyzika
Update: 18. 02.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 8.00 / 10 (2 hlasů)
Otevřeno: 12638x
 • látky krystalické a amorfní
 • ideální krystalická mřížka, poruchy krystalické mřížky
 • deformace, druhy deformací, křivka deformace, Hookův zákon
 • teplotní délková a objemová roztažnost pevných látek
Zařazení: Fyzika
Update: 06. 02.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 7.00 / 10 (2 hlasů)
Otevřeno: 11250x
 • povrchová vrstva kapalin, povrchové napětí, povrchová síla
 • jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny
 • kapilarita - kapilární elevace, kapilární deprese
 • teplotní délková a objemová roztažnost kapalina, anomálie vody
Zařazení: Fyzika
Update: 05. 02.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 12261x
 • ideální plyn
 • rychlost molekul v plynu, teplota plynu, tlak plynu
 • 1. termodynamická věta
 • stavová rovnice plynu
 • děje v plynech - izotermický, izobarický, izochorický, adiabatický
 • pracovní diagram
 • kruhový děj v plynu, 2. termodynamická věta
Zařazení: Fyzika
Update: 30. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 10352x
 • molekula, atom, aniont, kationt
 • kinetická teorie stavby látek (3 postuláty), důkazy neuspořádaného pohybu částic
 • částice v silovém poli sousedních částic - graf F = f(r)
 • model pevné látky, kapaliny, plynu, plazmatu
 • protonové a nukleonové číslo, atomová relativní hmotnost, molární hmotnost
 • Avogadrova konstanta, molární objem, látkové množství
 • teplotní stupnice termodynamická, Celsiova
 • teplo vnitřní energie, práce, 1. termodynamická věta
Zařazení: Fyzika
Update: 30. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 8230x
 • vlastnosti kapalin a plynů
 • tlak v kapalinách a plynech: Pascalův zákon + hydraulický lis, hydrostatický tlak, atmosférický tlak
 • Archimédův zákon, plování těles
 • proudění kapaliny, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice
 • proudění laminární a turbulentní
 • obtékání těles reálnou kapalinou (vliv tvaru tělesa), odporová síla
 • aerodynamická síla
Zařazení: Fyzika
Update: 12. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 9358x
 • relativnost pohybu a klidu, hmotný bod
 • trajektorie a dráha hmotného bodu
 • rychlost - průměrná, okamžitá
 • zrychlení tělesa - tečné, dostředivé, tíhové
 • pohyb tělesa - rovnoměrný a nerovnoměrný; přímočarý a křivočarý
 • pohyb rovnoměrně zrychlený a zpomalený
 • rovnoměrný pohyb tělesa po kružnici - perioda, frekvence, rychlost obvodová a úhlová, dostředivé zrychlení
Zařazení: Fyzika
Update: 12. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 5178x
 • skládání sil, rozklad sil
 • Newtonovy pohybové zákony: setrvačnosti, síly, akce a reakce
 • soustavy inerciální a neinerciální
 • hybnost tělesa, impuls síly, zákon zachování hybnosti
 • třecí síla, tření smykové a valivý odpor
 • síla setrvačná, síla odstředivá
Zařazení: Fyzika
Update: 12. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 3574x
 • tuhé těleso, druhy pohybů tuhého tělesa
 • moment síly vzhledem k ose otáčení, momentová věta, dvojice sil
 • kinetická energie otáčivého pohybu tuhého tělesa, moment setrvačnosti
 • těžiště tělesa, rovnovážná poloha tělesa, stabilita tělesa
Zařazení: Fyzika
Update: 12. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 3851x
 • mechanická práce, výkon, účinnost - definice, jednotky
 • energie mechanická - kinetická; potencionální tíhová, pružnosti
 • přeměny mechanické energie v mechanickém oscilátoru, při volném pádu tělesa
 • zákon zachování mechanické energie, zákon zachování energie
(1) 2 3 »
 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt